Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2020/2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2020/2021

Do 31 lipca br. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Należy zapoznać się z zamieszczonym na stronie Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 278/XXI/20 z dnia 26 maja 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. w roku szkolnym 2020/2021 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 3. w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 4. w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 5. uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
  • opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły, w następujących punktach wniosku:
  • potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,
  • załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń (§ 4 ust. 5 pkt 3 Regulaminu),
 4. podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, w następujących punktach wniosku:
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
  • załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu),
  • załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 5 pkt 5 Regulaminu) (jeśli dotyczy),
  • załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (§ 4 ust. 5 pkt 6 Regulaminu) (jeśli dotyczy).
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium w ramach programu stypendialnego”. Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia;
Załącznik nr 2 – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2019/2020;
Załącznik nr 3 – oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń;
Załącznik nr 4 – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;
Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
Załącznik nr 6 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Wyżej wymienione oświadczenia (załączniki: 1, 3, 5, 6) stanowią integralną część wniosku i drukują się automatycznie wraz z wnioskiem.

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu kopie dokumentów załączanych do wniosku (załączniki: 2, 4, 6) potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Regulamin do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” udzielają:

 • Piotr Celmer, tel. 58 32 68 425,
 • Kamila Kargulewicz, tel. 58 32 68 813,
 • Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, fax 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu.

Więcej stypendiów dla uczniów znajdziesz w naszej bazie!

LINKI:
Generator wniosków
Komunikaty Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 850
des@pomorskie.eu
des.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania