Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 16.07.2018

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych (a także ich tegoroczni absolwenci) zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym 2017/2018:
 • 4. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata,
  lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej:
  5,7 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej,
  5,4 – w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu,
  5,2 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej.

Organizator prosi o zapoznanie się z zamieszczonym obok Regulaminem udzielania stypendiów – Dział II, Rozdział I – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia;
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 16 lipca 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”.
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Na potwierdzenie spełniania właściwych kryteriów oceny do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik nr 1 (stanowi część drukowanego formularza) – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. Załącznik nr 2 (stanowi część drukowanego formularza) – oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
 4. zaświadczenie potwierdzające świadczenie przez ucznia wolontariatu na rzecz organizacji pożytku publicznego w roku szkolnym 2017/2018, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;
 5. zaświadczenie dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia zawierające wpis o realizowanym indywidualnym programie lub toku nauki w roku szkolnym 2017/2018.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Agnieszka Smugła – tel. 58 32 68 424, e-mail: a.smugla@pomorskie.eu;
Monika Gawin – tel. 58 32 68 419; e-mail: m.gawin@pomorskie.eu;
Katarzyna Biełuszko – tel. 58 32 68 424, e-mail: k.bieluszko@pomorskie.eu;
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu – tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu.
– w zakresie obsługi generatora wniosków:

Piotr Bojko – tel. 58 32 68 417, e-mail: p.bojko@pomorskie.eu.
Piotr Celmer – tel. 58 32 68 425, e-mail: p.celmer@pomorskie.eu.

Informacje pochodzą ze strony des.pomorskie.eu

LINKI:
Generator wniosków
Dokumenty do pobrania

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 1-7
80-828 Gdańsk
tel. 58 32 68 850
des@pomorskie.eu
des.pomorskie.eu