Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe104
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

organizator:

Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 22.10.2021

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2021/2022.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022.

Wysokość stypendium w 2021 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 11 października 2021 r. i kończy 22 października 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – piątek od 730 – 1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wypełnić komputerowo według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022. Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

 • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
 • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
 • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Prosimy ponadto o dostarczenie płyty CD lub pendrive zawierającej/go zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie: www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nauka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów, w terminie naboru wniosków (płyta lub pendrive zostanie zwrócona/y studentowi osobiście lub listownie).

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
 • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nauka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: edukacja.wrotapodkarpackie.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Lubelska 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 743 31 69
dek@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl