Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne44
 • naukowe89
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 05.07.2012

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów / słuchaczy / studentów

§ 1
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego jest uhonorowaniem i wsparciem osób osiągających najwyższe wyniki w nauce i pracy naukowej.

§ 2
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego przyznawane jest:

1). Uczniom/słuchaczom szkół/ placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie tj. Zespołów Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

2). Studentom którzy:
a). mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich,
b). mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.

§ 3
1. O stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą uczniowie/ słuchacze/ studenci spełniający następujące kryteria:
1). w przypadku uczniów/ słuchaczy:
a). minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek wynosi 4,80,
b). inne osiągnięcia m.in. w zakresie reprezentowania województwa w olimpiadach przedmiotowych, w przeglądach i konkursach szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego bądź zagranicznego.
2). w przypadku studentów:
a). średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w którym składany jest wniosek, nie niższa niż 4,70,
b). udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, c) inne osiągnięcia.

2. W przypadku stosowania przez uczelnie systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen (np. skala punktowa) wnioskodawca musi przedstawić także pełną skalę jaką obejmuje dany system oceniania, w formie dokumentu lub jego kopi potwierdzonej za zgodność oryginałem.

§ 4
1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
1). władze uczelni/szkoły,
2). sami zainteresowani, rodzice lub opiekunowie.

2. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
1). dane osobowe kandydata,
2). oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3). potwierdzoną za zgodność oryginałem kopię dokumentu wskazującego miejsce stałego zameldowania, tylko w przypadku studentów studiujących na uczelniach spoza województwa opolskiego,
4). kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Wniosek należy składać na druku, według ustalonego wzoru.

4. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni, od daty wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów, w przypadku braku uzupełnienia wniosku ww. terminie, wnioski zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, w terminie: do 5 lipca (w przypadku gdy 5 lipca jest dniem wolnym od pracy, to do 1-wszego przypadającego po nim dnia roboczego). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

§ 5
1. Stypendium przyznaje się uczniom/ słuchaczom w okresie od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego i studentom od 1 października do 31 lipca danego roku akademickiego. Stypendium wypłaca się w 10 ratach na końcu każdego miesiąca w wysokości:
1). 350,00 zł miesięcznie dla uczniów i słuchaczy,
2). 500,00 zł miesięcznie dla studentów,
2. Wypłaty stypendiów dla uczniów/ słuchaczy/ studentów/ dokonuje się bezpośrednio na ich rzecz na wskazany przez nich rachunek bankowy, z budżetu województwa.

§ 6
1. Marszałek Województwa, w drodze zarządzenia, powołuje Komisję, która rozpatrzy złożone wnioski.
2. Komisja dokonuje oceny wniosków, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1). w przypadku studentów:
a). wyniki w nauce – do 45 pkt.
b). osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – do 45 pkt.
c). inne osiągnięcia – do 10 pkt.
2). w przypadku uczniów/ słuchaczy:
a). za wyniki w nauce – do 60 pkt.
b). za inne osiągnięcia – do 40 pkt.
3. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały.

§ 7
Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego przyznawane są w październiku każdego roku podczas Regionalnego Święta Edukacji.

§ 8
1. Uczeń lub student traci prawo do stypendium z chwilą ukończenia szkoły lub uczelni oraz gdy przerwie naukę lub studia.

2. O utracie prawa do stypendium przez ucznia/studenta wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zarząd Województwa.

3. Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do końca lutego, roku szkolnego/akademickiego, w którym otrzymuje stypendium, przekazać do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego zaświadczenie o tym, że jest uczniem/studentem kolejnego, programowo wyższego semestru. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do wstrzymania wypłaty stypendium.

§ 9
Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.

Informacje pochodzą ze strony opolskie.pl i www.kuratorium.opole.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
Opole


opolskie.pl