Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/studentów/doktorantów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 05.08.2011

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/studentów/doktorantów

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego jest uhonorowaniem i wsparciem dla osób osiągających najwyższe wyniki w nauce i pracy naukowej.

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego przyznawane jest
:

1). Uczniom/ słuchaczom szkół/ placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie tj. Zespołów Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.
2). Studentom którzy:
a). mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich,
b). mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.
3). Doktorantom uczelni województwa opolskiego lub pracownikom tych uczelni, mających otwarty przewód doktorski.

1. O stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą uczniowie/ słuchacze/ studenci/doktoranci spełniający następujące kryteria:
1). w przypadku uczniów/ słuchaczy:
a). minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, w roku szkolnym, w którym składany   jest wniosek wynosi 4,80,
b). inne osiągnięcia m.in. w zakresie reprezentowania województwa w olimpiadach  przedmiotowych, w przeglądach i konkursach szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego bądź zagranicznego.
2). w przypadku studentów I roku:
a). wytypowani przez uczelnie studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu  rekrutacyjnym,
3). w przypadku pozostałych studentów :
a). średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w  którym składany jest wniosek, nie niższa niż 4,70,
b). udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe,  artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
c). inne osiągnięcia.
4). w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 pkt. 3:
a). wytypowani przez uczelnie doktoranci lub pracownicy uczelni mający otwarty przewód
doktorski.

2. W przypadku stosowania przez uczelnie systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen (np. skala punktowa) wnioskodawca musi przedstawić także pełną skalę jaką obejmuje dany system oceniania, w formie dokumentu lub jego kopi potwierdzonej za zgodność oryginałem.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
1). W przypadku studentów rozpoczynających kształcenie na I roku, biorąc pod uwagę liczbę studentów, władze poszczególnych uczelni:
a). Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska po 3 studentów,
b). pozostałe uczelnie, mające siedzibę na terenie województwa opolskiego po 1 studencie.
2). W przypadku pozostałych uczniów/studentów:
a). władze uczelni/szkoły,
b). sami zainteresowani.
3). W przypadku doktorantów lub pracowników uczelni mających otwarty przewód doktorski, biorąc  pod uwagę liczbę kierunków na których uczelnia może prowadzić studia doktoranckie władze  uczelni mogą zgłaszać:
a). Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska po 3 doktorantów lub pracowników uczelni  mających otwarty przewód doktorski,
b). pozostałe uczelnie, mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, po 1 doktorancie lub pracowniku uczelni mającego otwarty przewód doktorski.

Do stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla tej grupy osób nie może być zgłaszana osoba otrzymująca stypendium z innych środków, przekazywanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać (nie dotyczy kandydatów, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 2 i 4 ):
1). dane osobowe kandydata,
2). oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3). potwierdzoną za zgodność oryginałem kopię dokumentu wskazującego miejsce stałego zameldowania,
4). kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1.

Wniosek należy składać na druku, według ustalonego wzoru.

Wniosek nie zawierający danych, o których mowa w ust. 2 nie podlega dalszej ocenie.

Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, w terminie: do 5 sierpnia. Decyduje data wpływu do urzędu.

Stypendium przyznaje się uczniom/ słuchaczom w okresie od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego i studentom od 1 października do 31 lipca danego roku akademickiego. Stypendium wypłaca się w 10 ratach na końcu każdego miesiąca w wysokości:
1). 350,00 zł miesięcznie dla uczniów i słuchaczy,
2). 500,00 zł miesięcznie dla studentów,
3). 1000,00 zł miesięcznie dla doktorantów lub pracowników uczelni, mających otwarty przewód doktorski.

Wypłaty stypendiów dla uczniów/ słuchaczy/ studentów/ doktorantów dokonuje się bezpośrednio na ich rzecz na wskazany przez nich rachunek bankowy, z budżetu województwa.

Marszałek Województwa, w drodze zarządzenia, powołuje Komisję, która rozpatrzy złożone wnioski.

Komisja dokonuje oceny wniosków, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1). w przypadku studentów I roku:
a). rekomendację władz uczelni.

2). w przypadku pozostałych studentów:
a). wyniki w nauce do 45 pkt.
b). osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne do 45 pkt.
c). inne osiągnięcia do 10 pkt.

3). w przypadku uczniów/ słuchaczy:
a). za wyniki w nauce do 60 pkt.
b). za inne osiągnięcia do 40 pkt.

4). w przypadku doktorantów lub pracowników uczelni mających otwarty przewód doktorski:
a). rekomendację władz uczelni

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały.

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego przyznawane są w październiku każdego roku podczas Regionalnego Święta Edukacji.

Uczeń lub student traci prawo do stypendium z chwilą ukończenia szkoły lub uczelni oraz gdy przerwie naukę lub studia, a doktorant z chwilą ukończenia studiów III stopnia lub w miesiącu następującym po terminie obrony pracy doktorskiej, podobnie jak pracownik uczelni legitymujący się otwartym przewodem doktorskim, a ponadto w sytuacji przerwania realizacji pracy doktorskiej.

O utracie prawa do stypendium przez ucznia/studenta wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zarząd Województwa.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do końca lutego, roku szkolnego/akademickiego, w którym otrzymuje stypendium, przekazać do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego zaświadczenie o tym, że jest uczniem/studentem kolejnego, programowo wyższego semestru a w przypadku doktorantów i pracowników posiadających wszczęty przewód doktorski opinię promotora o postępie w realizacji pracy doktorskiej. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do wstrzymania wypłaty stypendium.

Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-018 Opole
tel. 77 54 16 536
z.kubalanca@opolskie.pl
opolskie.pl