Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów

organizator:

Centrum Myśli Jana Pawła II

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.10.2017

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej ocen), twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym.

O stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą wystąpić:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Kryteria dla maturzystów

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla maturzystów – studentów 1 roku studiów I stopnia oraz studentów 1 roku studiów jednolitych [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

1. matura od roku szkolnego 2014/2015*
* Dotyczy absolwentów liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2014/2015 i absolwentów technikum od roku szkolnego 2015/2016.

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (CMJPII bierze pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • wyniki uzyskane z czterech obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym oraz z jednego przedmiotu dodatkowego (przyjmowani są tylko kandydaci, którzy z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej osiągną wyniki wyższe od średniego ogólnopolskiego
 • wyniku z matury z danego przedmiotu z roku 2016, ale w przypadku braku tego wskaźnika do 31 lipca 2016 roku brany będzie pod uwagę średni ogólnopolski wynik z matury z danego przedmiotu z roku 2015). Informacja o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2016 r. znajduje się na stronie: www.cke.edu.pl [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł [maksymalnie 12 punktów].
  Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

2. nowa matura (obowiązująca w latach 2005-2015)

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (CMJPII bierze pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • wyniki uzyskane z trzech obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym (przyjmowani są tylko kandydaci, którzy z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej osiągną wyniki wyższe od średniego ogólnopolskiego wyniku z matury z danego przedmiotu z właściwego roku. Informacja o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2015 r. znajduje się na stronie: www.cke.edu.pl [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł [maksymalnie 12 punktów].
  Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

3. stara matura

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (CMJPII bierze pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • średnia ocen z egzaminu maturalnego, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł
  [maksymalnie 12 punktów].
  Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

Wymagane dokumenty dla maturzystów – lista.

Kryteria dla studentów

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla: studentów 2-4 roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studentów 2-6 roku studiów jednolitych [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (CMJPII bierze pod uwagę zaangażowanie
  z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów]
 • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 30 punktów]
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł [maksymalnie 12 punktów].
  Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA!
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które będą studiować, jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, po raz pierwszy na danym roku studiów.

O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra. Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

Wymagane dokumenty dla studentówlista.

Należy wypełnić wniosek online, a następnie zatwierdzić, wydrukować i podpisać (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów). Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

Rekrutacja trwa:

– dla STUDENTÓW: od 1 września do 10 października na okres od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

System do wypełniania wniosków stypendialnych zostanie otwarty dla kandydatów 15 czerwca – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny.

Informacje pochodzą ze strony www.centrumjp2.pl

Informacje pochodzą ze strony www.centrumjp2.pl

LINKI:
Wniosek elektroniczny
Kryteria formalne dla maturzystów
http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne/kryteria-dla-studentow/

Kontakt

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa


www.centrumjp2.pl