Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

organizator:

Urząd Marszałkowski w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 18.09.2020

Stypendia „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”– trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne. Wnioski można składać do 18 września 2020 roku.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubelskiego;
 • w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub kontynuują naukę wtrzyletnim liceum ogólnokształcącym lub
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
 • ich średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 najwyżej ocenionych przedmiotów kluczowych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium jest nie niższa niż 5,33;
 • spełniając ww. warunki uzyskają w przypadku uczniów: szkoły podstawowej minimum 19 punktów, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego minimum 27 punktów i pozostałych klas trzy –i czteroletniego liceum minimum 16 punktów za wyniki w nauce i dodatkowe kryteria określone w Regulaminie.

Stypendium otrzymają uczniowie, którzy:

 • w terminie złożą wnioski o przyznanie stypendium, w oparciu o ww. zasady;
 • spełnią wszystkie niezbędne warunki;
 • zostaną wpisani na listę rankingową i uzyskają odpowiednio wysoką łączną liczbę punktów za wyniki w nauce i dodatkowe kryteria.

Po zakończeniu oceny wniosków utworzone zostaną następujące listy rankingowe, osobno dla uczniów szkoły podstawowej, uczniów I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego i uczniów klas II i III trzy-i czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Stypendium przyznaje się 501 uczniom, którzy znajdą się na pozycjach:

 • od 1 do 200, w przypadku listy rankingowej uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej;
 • od 1 do 200, w przypadku listy rankingowej uczniów I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
 • od 1 do 101, w przypadku listy rankingowej uczniów klas II i III trzy-i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

W przypadku niewyczerpania puli środków na danej liście rankingowej, dalszy podział ustala się proporcjonalnie do liczby uczniów na pozostałych listach rankingowych, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów w ramach określonego limitu uczniów na liście stypendystów na dany rok szkolny.

Przyznanie stypendium następuje na wniosek, złożony w terminie określonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Z wnioskiem może wystąpić:

 • pełnoletni uczeń;
 • rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego;
 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 390 zł brutto.

Wniosek pobrany ze strony internetowej  lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy) lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, wraz z wymaganymi załącznikami (do pobrania ze strony).

Dodatkowo jako element niezbędny do usprawnienia procesu weryfikacji należy dołączyć elektroniczny plik, z którego został wydrukowany wniosek, wgrany na płytę CD/DVD lub inny nośnik danych. Po przeprowadzeniu weryfikacji, nośnik danych, jako element niestanowiący integralnej części wniosku, zostanie zwrócony Wnioskodawcy.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021 – WNIOSEK”. W lewym górnym rogu koperty konieczne jest umieszczenie imienia i nazwiska oraz danych adresowych ucznia, dla którego składany jest wniosek o przyznanie stypendium.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: umwl.bip.lubelskie.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendiów naukowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 441 66 00
info@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl

Dokumenty

do pobrania