Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci36
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe38
 • artystyczne17
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu Krakowskiego 2021

organizator:

Stowarzyszenie Klub Krakowski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendia Klubu Krakowskiego 2021

Klub Krakowski zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką, medyczną oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju Krakowa i regionu. Działalność Klubu Krakowskiego opiera się na pracy społecznej członków, a realizowane przez Klub przedsięwzięcia są finansowane ze składek członkowskich i darowizn członków Klubu.

Klub Krakowski ustanowił z dniem 1 stycznia 2001 stypendium Klubu Krakowskiego mające na celu zwiększenie szans rozwoju młodzieży o szczególnych uzdolnieniach. Stypendium Klubu Krakowskiego przyznawane jest w trybie otwartego konkursu uczniom szkół ponadpodstawowych Miasta Krakowa. Stypendium jest jednocześnie wyróżnieniem za dotychczasowe dokonania laureatów. Celem Stypendium Klubu Krakowskiego jest danie zachęty wybitnie uzdolnionym uczniom do dalszej pracy, a jednocześnie stworzenie materialnych podstaw rozwoju ich uzdolnień i poszerzenie możliwości realizowania własnych zamierzeń.

Kandydaci zgłaszają się sami. Kandydatów do Stypendium zgłaszać mogą także nauczyciele, rodzic lub opiekun, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata.

Stypendium Klubu Krakowskiego jest przyznawane w procedurze konkursowej. Wyboru dokonuje 8-osobowa Komisja Stypendialna Klubu Krakowskiego składająca się z członków Klubu wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klub Krakowski. Decyzje o przyznaniu stypendium Komisja podejmuje w głosowaniu i zawiera w protokole. Decyzja Komisji Stypendialnej nie podlega procedurze odwoławczej.

Stypendium dla każdego nagrodzonego wynosi 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) i jest wypłacane w ciągu roku szkolnego w 4 równych ratach po 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych): 20 października, 20 grudnia, 20 marca i 20 maja. Na szczególne życzenie stypendysty Komisja Stypendialna może rozważyć wypłatę jednorazową lub zmianę terminu wypłaty.

Rocznie przyznawane jest nie więcej niż 5 stypendiów Klubu Krakowskiego.

Nagrodzeni mają swobodę w dysponowaniu środkami stypendium, jednak po zakończeniu stypendium, do 31 sierpnia roku następującego po roku przyznania Stypendium, komisja stypendialna Klubu Krakowskiego oczekuje krótkiego sprawozdania z postępów Stypendysty i sposobu wykorzystania Stypendium.

Stypendium może zostać przyznane na kolejny rok szkolny tylko w wyniku oddzielnej procedury konkursowej, to znaczy na każdy rok należy złożyć nowy wniosek o udział w konkursie stypendialnym. Warunkiem ponownego przystąpienia do konkursu jest złożenie sprawozdania za poprzedni okres pobierania Stypendium.

Osoba ubiegająca się o Stypendium Klubu Krakowskiego powinna przesłać podanie z załącznikami do 30 września danego roku na adres:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
Katedra Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem „Stypendium Klubu Krakowskiego”

lub drogą elektroniczną na adres doc. dr hab. Krzysztofa Görlicha: czogorithek2@gmail.com

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o stypendium (wersja elektroniczna do pobrania), przedstawiający zainteresowania kandydata oraz jego dotychczasowe osiągnięcia w określonej dziedzinie, opisujący jego sytuację materialną, przedstawiający plan rozwijania lub wspomagania uzdolnień; formularz wniosku musi być podpisany przez ucznia oraz przez nauczyciela, lub rodzica, lub opiekuna.
 • Krótkie uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium.
 • Opinię szkoły lub instytucji oświatowej.
 • Ewentualnie załączone kopie istotnych dokumentów poświadczających dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie są rozpatrywane. Klub Krakowski zwraca nadesłaną dokumentację, lub jej wskazaną część tylko na wcześniejszą prośbę kandydata.

Klub Krakowski nie udostępnia danych osobowych kandydatów poza opublikowaniem imiennej listy laureatów konkursu na co składający wniosek wyrażają zgodę.

Decyzja Komisji Stypendialnej zostaje przekazana wnioskodawcom i kandydatom drogą elektroniczną lub pocztową do 10 października danego roku.

Informacje pochodzą ze strony: klubkrakowski.pl

Zobaczcie inne stypendia krajowe dla uczniów

Kontakt

prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir Katedra Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

czogorithek2@gmail.com
klubkrakowski.pl