Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane'a Kirklanda

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Stypendia im. Lane'a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2013/2014. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:
W roku akademickim 2013/2014 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • eksperci,
 • politycy,
 • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych przedsiębiorcy,
 • menedżerowie liderzy organizacji pozarządowych,
 • animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
 • z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
 • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
 • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest bierna znajomość języka polskiego)
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

PREFERENCJE:

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskachzawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy: ankieta danych personalnych projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
 • Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:
Wybór około 50 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

 • I etap – ocena formalna wniosków
 • II etap – ocena merytoryczna wniosków
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjne (15.04-09.05.2013).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2013.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://kirkland.edu.pl
Należy go wypełnić w trybie on-line. Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta.
Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: Kirkland@fulbright.edu.pl

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa: 1 marca 2013 r. Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu (połowa września 2013)
 • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
 • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
 • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
 • Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów
 • Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
 • Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
 • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2014 w Warszawie)

Informacje pochodzą ze strony www.kirkland.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa

Kirkland@fulbright.edu.pl
www.kirkland.edu.pl