Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne26
 • sportowe46
 • artystyczne47
 • naukowe114
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2020

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Fundator Program oraz Fundacja Liderzy Przemian – Realizator Programu ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2020/2021

Program Stypendialny im. L. Kirklanda od 20 lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Wśród ponad 800 absolwentów Programu są członkowie rządów, parlamentarzyści, menadżerowie dużych międzynarodowych korporacji, kierownicy organów samorządowych i znani działacze społeczni.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Programie Kirklanda znajdują się w Regulaminie Programu.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

WARUNKI FINANSOWE:

 • Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora
 • Stypendium w wysokości 1600 PLN miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Ponadto Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

 • zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
 • ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
 • podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
 • opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
 • opłaty wizowe
 • zakup materiałów i pomocy naukowych
 • udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
 •  kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu oraz kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2020 r.)
 • Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
 • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
 • 3-4 zjazdy warsztatowo-integracyjne stypendystów w różnych miastach w Polsce
 • Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
 • Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
 • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2021 r.)

KANDYDACI:

Program Lane’a Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi
 • prawnicy
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:

 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie rekrutacji nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
 • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
 • Wiek do 40 lat
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
 • Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym

Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy). Jednakże znajomość języka polskiego ułatwia pełne skorzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz realizację stażu. Dlatego też kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni znać jęz. polski co najmniej na poziomie B1. Dla kandydatów posiadających niewystarczającą znajomość języka polskiego, ale którzy uzyskali wysoką ocenę merytoryczną, dopuszczamy możliwość poprawy oceny znajomości języka polskiego poprzez zdanie egzaminu w połowie czerwca 2020 r. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, Tadżykistanu i Uzbekistanu planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w jednym z wymienionych powyżej pięciu ośrodków akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego – A1. Kandydaci, którzy w trakcie rozmowy wykażą się odpowiednim poziomem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski, mają możliwość dalszej nauki języka (Realizator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego w połowie czerwca 2020 r. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

PREFERENCJE:

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
Kandydaci wybierający studia po polsku

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzy-etapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 29.03-30.04.2020).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 25 marca 2020 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w maju 2020 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego, będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego organizowanego w połowie czerwca 2020 r. w polskich placówkach dyplomatycznych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
  • ankieta danych personalnych
  • uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
 2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.
  (Listy powinny być pisane według wzoru w języku polskim, rosyjskim lub angielskim).
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2020/2021 upływa 1 marca 2020 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: studytours.home.pl

Kontakt

Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

fundacja@leadersofchange.pl
studytours.home.pl