Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe11
 • artystyczne24
 • naukowe60
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane'a Kirklanda

organizator:

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2015

Stypendia im. Lane'a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (Administrator Programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016.
Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.
Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp naukowy).
W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.
DZIEDZINY:
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
KANDYDACI:
W roku akademickim 2015/2016 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:
 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
 • z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
 • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
 • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).)
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
PREFERENCJE:
 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
 • ankieta danych personalnych
 • projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
 1. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.
REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (14.04-30.04.2015).
Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2015.
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.
Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa: 1 marca 2015 r.
Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:
 • Inauguracja Programu (połowa września 2015)
 • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
 • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
 • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
 • Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów
 • Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
 • Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
 • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2016 w Warszawie)
Informacje pochodzą ze strony: www.kirkland.edu.pl

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda
ul. Hoża 59 m. 1A
00-681 Warszawa

kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl