Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia im. Konstantego Kalinowskiego

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2020
wartość stypendium: 2400 zł

Stypendia im. Konstantego Kalinowskiego

„Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program II” adresowany jest do obywateli Białorusi nie posiadających obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Karty Polaka.

Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.

Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych w ramach staży naukowych, w oparciu o projekty złożone w ramach aplikacji przez kandydatów. Łączny czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca).

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu jedynie na dodatkowy, dziesiąty miesiąc – lipiec. Może to nastąpić w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy końcowej na ocenę, co najmniej dobrą oraz potwierdzonego udziału w konferencjach naukowych czy programach odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium kończy się 31 lipca 2021 r.

Realizacja Programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. W roku akademickim 2020/21 dla osób przyjętych, bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu rozpocznie się dodatkowym, intensywnym kursem językowym.

Realizacja stażu, w już przydzielonych uczelniach, rozpocznie się od 1 października 2020 r. i zakończy się 30 czerwca 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi 2400 zł. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiczną zainteresowanych prosimy o nadsyłanie kompletu dokumentów, najlepiej w formie skanów w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej Biura Programu: bialorus.studium@uw.edu.pl. Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

WYMAGANIA OGÓLNE:

 • ukończone studia wyższe (studia II stopnia, ukończone obroną pracy, z tytułem magistra lub specjalisty) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji;
 • wiek kandydatów do 35 lat, poza wyjątkowymi wypadkami,
 • ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub szeroko pojmowanej transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej,
 • znajomość języka polskiego na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu.

Udziału w Programie nie mogą brać osoby pobierające naukę lub odbywające staż w innej polskiej publicznej jednostce edukacyjnej lub wykonujące pracę zarobkową.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi,
 • kwestionariusz kandydata dostępny na stronie SEW,
 • skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi w transliteracji łacińskiej,
 • zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim),
 • projekt planowanej podczas pobytu pracy badawczej (w języku polskim),
 • curriculum vitae w języku polskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią,
 • lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych,
 • świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych,
 • ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

TRYB KWALIFIKACJI:
Nabór aplikacji rozpoczął się 31 sierpnia 2020 r., zaś zostanie zakończony wraz z wyczerpaniem limitu miejsce przewidzianych dla V edycji Programu.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap obejmuje weryfikację nadesłanych dokumentów przez Komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną poinformowane o tym fakcie drogą elektroniczną,
 • II etap polega na rozmowie z Komisją Kwalifikacyjną (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Inne, ciekawe oferty stypendiów znajdziecie w naszej bazie i poprzez naszą wyszukiwarkę!

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Pałac Potockich, klatka C.m pok. C10
00-927 Warszawa
tel. 22 552 25 55
studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Dokumenty

do pobrania