Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • naukowe24
 • sportowe5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

organizator:

Urząd Miasta Sieradza

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie Miasta Sieradza, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 351 złotych na 1 osobę.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.

Realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu:

 • podręczników (w części nie objętej Rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników)
 • pomocy dydaktycznych
 • pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych

Realizowane jest poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazajalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.

Stypendia mogą być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do 9 miesięcy. Miesięczna kwota stypendium na jednego ucznia/słuchacza wynosi 72,80 zł. Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 91 zł.

Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Sieradza.

Do wniosku winny być dołączone załączniki:

– w przypadku osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

 • dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz ze Zbiorczą informacją  o sytuacji materialnej rodziny (zał. nr 1 do wniosku), albo
 • oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia (zał. nr 2 do wniosku)

– w przypadku osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej:

 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, albo
 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zał. nr 3 do wniosku)

Wnioski można składać w Urzędzie miasta Sieradza w terminie od 16.08.2011 r. do 15.09.2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do dnia 17.10.2011 r.

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek przysługuje uczniom do 24 roku życia. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków.

W przypadku, gdy zasiłek szkolny został przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, wypłata świadczenia może być dokonana w postaci przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenia rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

Informacje pochodzą ze strony www.sieradz.eu

Kontakt

Urząd Miasta Sieradza
plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.: (43) 826 61 00

http://www.sieradz.eu