Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci59
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe83
 • sportowe32
 • inne6
 • artystyczne35
 • socjalne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie9
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa9
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

organizator:

Urząd Miasta Sieradza

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie Miasta Sieradza, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 351 złotych na 1 osobę.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.

Realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu:

 • podręczników (w części nie objętej Rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników)
 • pomocy dydaktycznych
 • pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych

Realizowane jest poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazajalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.

Stypendia mogą być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do 9 miesięcy. Miesięczna kwota stypendium na jednego ucznia/słuchacza wynosi 72,80 zł. Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 91 zł.

Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Sieradza.

Do wniosku winny być dołączone załączniki:

– w przypadku osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

 • dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz ze Zbiorczą informacją  o sytuacji materialnej rodziny (zał. nr 1 do wniosku), albo
 • oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia (zał. nr 2 do wniosku)

– w przypadku osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej:

 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, albo
 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zał. nr 3 do wniosku)

Wnioski można składać w Urzędzie miasta Sieradza w terminie od 16.08.2011 r. do 15.09.2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do dnia 17.10.2011 r.

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek przysługuje uczniom do 24 roku życia. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków.

W przypadku, gdy zasiłek szkolny został przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, wypłata świadczenia może być dokonana w postaci przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenia rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

Informacje pochodzą ze strony www.sieradz.eu

Kontakt

Urząd Miasta Sieradza
plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.: (43) 826 61 00

http://www.sieradz.eu