Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe6
 • artystyczne17
 • socjalne9
 • naukowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

organizator:

Urząd Miasta Sieradz

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2015

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

Informacja dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Prezydenta Miasta Sieradza w roku szkolnym 2015/2016.
Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu miasta Sieradz są:
1). stypendia szkolne
2). zasiłki szkolne
I. Stypendium szkolne
Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie miasta Sieradza, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 456,- złotych na 1 osobę.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.
Stypendium realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:
 • podręczników (w części nie objętej Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników),
 • pomocy dydaktycznych,
 • pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych.
Stypendium realizowane jest poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.
Stypendium realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.
Stypendium może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do 9 miesięcy. Miesięczna  kwota stypendium na jednego  ucznia/słuchacza wynosi 84,80 zł. Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 106,- zł.
Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Sieradza.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od 17.08.2015 r. do 15.09.2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do dnia 15.10.2015 r.
O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków. W przypadku, gdy zasiłek szkolny został przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, wypłata świadczenia może być dokonana w postaci przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
Wykaz wydatków kwalifikowanych w załączniku.
Informacje pochodzą ze strony www.umsieradz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Sieradz
ul. Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

um@umsieradz.pl
www.umsieradz.pl