Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie84
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • socjalne24
 • sportowe39
 • artystyczne40
 • naukowe102
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

organizator:

Urząd Miasta Sieradz

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2015

Stypendia i zasiłki szkolne Prezydenta Miasta Sieradza

Informacja dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Prezydenta Miasta Sieradza w roku szkolnym 2015/2016.
Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu miasta Sieradz są:
1). stypendia szkolne
2). zasiłki szkolne
I. Stypendium szkolne
Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie miasta Sieradza, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 456,- złotych na 1 osobę.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.
Stypendium realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:
 • podręczników (w części nie objętej Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników),
 • pomocy dydaktycznych,
 • pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych.
Stypendium realizowane jest poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.
Stypendium realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.
Stypendium może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do 9 miesięcy. Miesięczna  kwota stypendium na jednego  ucznia/słuchacza wynosi 84,80 zł. Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 106,- zł.
Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Sieradza.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od 17.08.2015 r. do 15.09.2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do dnia 15.10.2015 r.
O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków. W przypadku, gdy zasiłek szkolny został przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, wypłata świadczenia może być dokonana w postaci przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
Wykaz wydatków kwalifikowanych w załączniku.
Informacje pochodzą ze strony www.umsieradz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Sieradz
ul. Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

um@umsieradz.pl
www.umsieradz.pl