Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i zasiłki szkolne 2012/2013 w Bornym Sulinowie

organizator:

Urząd Miasta Bornego Sulinowa

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Stypendia i zasiłki szkolne 2012/2013 w Bornym Sulinowie

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że do dnia 17 września 2012 r. można składać
wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może złożyć:

 • rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.

Wnioskodawcy składają osobiście kompletny wniosek w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, pok. nr 21. Druk wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie lub w sekretariacie szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo, w której uczeń będzie realizował obowiązek szkolny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września roku kalendarzowego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. W związku z tym, iż w tym roku 15 września przypada na dzień wolny od pracy(sobota), termin przyjmowania wniosków przedłuża się do 17 września ( poniedziałek). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950), tj. 351 zł,
 • zamieszkuje na terenie Gminy Borne Sulinowo (bez względu na miejsce pobierania nauki).

W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców).

Dokumenty:

 • dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć 2 oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do 30 czerwca 2011 r. zawszewymagane było odpowiednie zaświadczenie), przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosków należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły, że dziecko jest uczniem;
 • zaświadczenia albo oświadczenia ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) o wysokościach dochodów uzyskanych przez wszystkich pracujących członków rodziny – obliczonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej lub odcinki z renty/emerytury,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu za praktyki uczniowskie,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym) i uwierzytelnione ksero wyroku sądowego o przyznaniu alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów albo decyzja MGOPS – fundusz alimentacyjny,
 • stosowne zaświadczenie albo oświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł np. działalności gospodarczej,
 • w razie bezrobocia zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w PUP, a w przypadku trwałej niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby lub innego powodu
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, z umów zleceń, o dzieło itp.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Borne Sulinowo,
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie),
 • którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • którzy utracili prawo do otrzymania stypendium szkolnego ze względu na brak rozliczenia pomocy materialnej.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.bornesulinowo.pl/wp-content/uploads/2012/08/stypendium-informacje.pdf

Kontakt

Urząd Miasta Bornego Sulinowa
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
Tel. (94)37-34-120
bornesulinowo@bornesulinowo.pl
www.bornesulinowo.pl