Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia gminy Ryjewo

organizator:

Gmina Ryjewo

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendia gminy Ryjewo

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów stacjonarnych zamieszkali na terenie Gminy Ryjewo mogą ubiegać się o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe oraz artystyczne.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce, może otrzymać uczeń bądź student, spełniający w danym roku szkolnym (akademickim) przynajmniej jeden następujących warunków:

1) średnia ocen na świadectwie promocyjnym nie jest niższa niż 5.00 oraz posiada przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (uczniowie),

2) średnia jego ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej nie jest niższa niż 4,80 oraz posiada przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (uczniowie),

3) średnia jego ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń zakończonych oceną nie jest niższa niż 4,50 (studenci),

4) był laureatem co najmniej na szczeblu krajowym lub wojewódzkim konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych i posiada średnią ocen co najmniej 4,60 oraz w przypadku uczniów przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

5) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej stopnie celujące a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre i posiada swoje publikacje, wystawy, współpracuje z instytucjami naukowymi, wyróżnia się działalnością społecznie użyteczną oraz w przypadku uczniów posiada przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom i studentom, którzy w konkurencjach indywidualnych bądź zespołowych:

1) zajęli miejsca I – V w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają średnią ocen co najmniej 4,40 oraz w przypadku uczniów przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, lub

2) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają średnia ocen co najmniej 4,40 oraz w przypadku uczniów przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub

3) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymiw regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają średnią ocen co najmniej 4,40 oraz w przypadku uczniów przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają następujące warunki:

1) zajęli miejsce I w festiwalach, konkursach i przeglądach na szczeblu wojewódzkim oraz uzyskali miejsce od I do III w festiwalach, konkursach i przeglądach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,40 oraz w przypadku uczniów posiadają przynajmniej bardzo dobra ocenę z zachowania, lub

2) posiadają znaczny dorobek artystyczny potwierdzony publikacją w piśmie branżowym lub recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznegoi uzyskali średnią ocen 4,40 oraz w przypadku uczniów posiadają przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
  potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa, indeksu, zaświadczenie o wysokości średniej ocen,
 • pozostałe kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania stypendium.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie pok. 11 do 30 września 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.ryjewo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Ryjewo
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
tel. 552774270
ug@ryjewo.pl