Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji „Polki mogą wszystko” 2020

organizator:

Fundacja "Polki mogą wszystko"

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020
wartość stypendium: 200 zł

Stypendia Fundacji „Polki mogą wszystko” 2020

O stypendium Fundacji „Polki mogą wszystko” mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Wnioski można składać do 15 września 2020 roku.

Stypendium może zostać przyznane Wychowankom pieczy zastępczej, którzy:

 • przesłali kompletny i zgodny z zasadami niniejszego regulaminu elektroniczny Wniosek wraz z załącznikami,
 • wychowują się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej,
 • osiągnęli co najmniej dobre wyniki w nauce lub posiadają udokumentowane wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach,
 • wyróżniają się wśród innych kandydatów do przyznania Stypendium, w danej edycji stypendialnej i otrzymali pozytywną ocenę Komisji Stypendialnej,
 • w danym roku szkolnym nie otrzymywali stypendiów lub otrzymywali stypendia z maksymalnie 2 innych instytucji lub organizacji.

Kryteria przyznawania stypendium:

 • uzyskanie co najmniej dobrych wyników w nauce lub inne udokumentowane wybitne osiągnięcia,
 • zaangażowanie w wolontariat lub/i inne działania społeczne,
 • posiadanie rekomendacji napisanej przez dorosłą osobę znaczącą w życiu Wychowanka,
 • inne kryteria określone w Wytycznych (do pobrania poniżej).

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru przyznawania Stypendiów jest publikowane corocznie na głównej stronie internetowej Fundacji najpóźniej do 30 sierpnia każdego roku, w którym prowadzony jest nabór.

Wniosek o przyznanie Stypendium składa w imieniu Wychowanka rodzic, opiekun prawny, wychowawca lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodzic zastępczy sprawujący bezpośrednią opiekę nad Wychowankiem na mocy postanowienia sądu.
Wniosek podpisuje rodzic, opiekun prawny, wychowawca, dyrektor Placówki lub rodzic zastępczy. Pełnoletni wychowanek wniosek składa sam.

Wnioski o przyznanie Stypendium są przyjmowane przez Fundację POLKI MOGĄ WSZYSTKO do 15 września każdego roku kalendarzowego. Stypendia są wypłacane w comiesięcznych transzach, przez cały rok.

Sumaryczna roczna kwota Stypendium wynosi 2400 zł dla jednego stypendysty.

Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez formularz on-line na stronie Fundacji.

Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania rozpatrującego na pisemną prośbę Wnioskodawcy, a także rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli w danym przypadku to nie on jest wnioskodawcą.

Zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego programu stypendialnego. W przypadku, gdy wniosek składa osoba inna niż wychowanek, zobowiązuje się ona przekazać podopiecznemu informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku i realizacji programu stypendialnego zawarte w Polityce prywatności na stronie Fundacji.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: fpmw.pl

A po inne oferty stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Fundacja "Polki mogą wszystko"
ul. Wiejska 16 .m II piętro (oficyna)
00-480 Warszawa
tel. 22 58 42 159
biuro@fpmw.pl
www.fpmw.pl

Dokumenty

do pobrania