Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe41
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Dla Orłów” Fundacji „ORLEN – DAR SERCA’

organizator:

Fundacja "ORLEN - DAR SERCA"

Rodzaj:
artystyczne, inne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2016
wartość stypendium: 250 zł

Stypendia „Dla Orłów” Fundacji „ORLEN – DAR SERCA’

Startuje II edycja programu stypendialnego „Dla Orłów”.

O roczne stypendium ubiegać się mogą najzdolniejsze i najbardziej zaangażowane społecznie dzieci pracowników PKN ORLEN, ale także Spółek GK, które przystąpiły do programu: IKS Solino, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Projekt, ORLEN Laboratorium, ORLEN Upstream, ORLEN CUK, ORLEN KolTrans oraz ANWIL.

Aplikacje do programu stypendialnego „Dla Orłów” mogą składać dzieci pracowników, zarówno obecnych, jak i byłych (przebywających na emeryturze lub rencie) oraz dzieci osierocone w przypadku, gdy rodzic był pracownikiem Koncernu lub Spółki. Szansę na stypendium mają uczniowie, którzy od września uczęszczać będą do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i osiągnęli średnią co najmniej na poziomie 4,7. Warunkiem koniecznym jest również przygotowanie opisu działalności lokalnej organizacji pozarządowej. Wyróżniające się prezentacje zostaną pokazane na gali stypendialnej. Dodatkowo premiowane w procesie rekrutacji będą również osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, np. sportowe czy artystyczne oraz udokumentowane zaangażowanie społeczne.

W roku szkolnym 2016/2017 Fundacja dofinansuje naukę blisko 100 uczniów z całej Polski. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od progu dochodowego, jaki osiągają opiekunowie stypendysty. Przy średniomiesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny poniżej 3 tys. zł brutto będzie to 250 zł, po przekroczeniu tego progu uczeń otrzyma 200 zł miesięcznie.

Wnioski o stypendia na rok szkolny 2016/2017 Wnioskodawcy składają w następujący sposób:

 • w terminie do 30 sierpnia 2016 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, dostępny na stronie www.orlendarserca.pl, a następnie
 • w terminie do 31 sierpnia 2016 r. należy przesłać wydrukowany wniosek oraz komplet wymaganych dokumentów na adres Fundacji: Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dopiskiem: „DLA ORŁÓW”. Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię świadectwa z roku szkolnego 2015/2016 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczeń uczęszcza;
 • w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub szkołę;
 • kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia;
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu sportowego itp.) oraz poświadczających zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową, stowarzyszenie itp. ) lub szkołę;
 • oświadczenie o udzieleniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka;
 • oświadczenie o osiąganym dochodzie brutto na osobę z ostatnich 3 miesięcy oraz oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia zapisy z § 1 pkt 4 Regulaminu (wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.orlendarserca.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.orlendarserca.pl

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa
tel.: 22 778 08 51
fundacja@orlen.pl
www.orlendarserca.pl/PL/Strony/default.aspx

Dokumenty

do pobrania