Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku

organizator:

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.09.2023

Stypendia Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku

Celem Programu Stypendialnego FIK jest rozwijanie indywidualnych uzdolnień i talentów u dzieci w wieku 10-18 lat (młodzież szkolna, gimnazjalna i ponadgimnazjalna) oraz studentów w wieku 18-24 lat wywodzących się z rodzin niezamożnych.

Stypendia przyznawanie są w trzech kategoriach wiekowych:

 •  Kategoria I – dzieci w wieku 10-16 lat;
 • Kategoria II – młodzież ponadgimnazjalna w wieku 16-18 lat
 • Kategoria III – studenci Polskich Uczelni Wyższych w wieku 18-24 lata.

Dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat mogą ubiegać się o stypendium pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych wymagań:

 • osiągają dobre wyniki w nauce,
 • pobierają naukę w kierunku artystycznym, poświadczoną opinią opiekuna artystycznego
 • posiadają ocenę bardzo dobrą lub celującą z przedmiotów artystycznych (w przypadku uczniów szkól o profilu artystycznym),
 • cechują się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin:
  muzyka, śpiew
  plastyka,
  literatura/aktorstwo, taniec
 • są finalistami konkursów przedmiotowych lub mają udokumentowane szczególne osiągnięcia
  w jednej z w/w dziedzin, ewentualnie przedstawią pozytywną opinię specjalisty w danej dziedzinie,
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu,
 • pochodzą z rodzin niezamożnych,
 • współpracują lub nawiążą współpracę z osobą dorosłą – tzw. Opiekunem Artystycznym, który pokieruje procesem rozwoju ich uzdolnień,
 •  prześlą na adres Fundacji listem poleconym lub przekażą osobiście w wymaganym terminie Wniosek o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (Wniosek na podstawie wzoru dostępnego na stronie www.fik.com.pl)

Studenci (18-24 lata) mogą ubiegać się o stypendium pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych wymagań:

 • osiągają dobre wyniki w nauce,
 •  posiadają ocenę bardzo dobrą lub celującą z przedmiotów artystycznych
 •  posiadają udokumentowany dorobek wskazujący na szczególne i udokumentowane zainteresowania w kierunku działalności artystycznej
 • pochodzą z rodzin niezamożnych,
 • prześlą na adres Fundacji listem poleconym lub przekażą osobiście w wymaganym terminie Wniosek o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (Wniosek dla Studenta na podstawie wzoru dostępnego na stronie www.fik.com.pl).

Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru roku szkolnego.

Stypendia przyznawane są na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z regulaminem Programu Stypendialnego których wykaz znajduje się w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej fundacja@fik.com.pl.

O stypendia mogą się ubiegać utalentowani artystycznie uczniowie w wieku 10-16 lat oraz młodzież ponadgimnazjalna (16-18 lat), jak również studenci znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej (18-24 lata), zwani dalej Kandydatami.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać rodzice i prawni opiekunowie, szkoły, domy kultury, kluby, stowarzyszenia. Osoby pełnoletnie (studenci), z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić sami.

Wnioski muszą być wypełnione i podpisane przez osoby wskazane we wniosku (rodzic, opiekun prawny, nauczyciel, opiekun artystyczny), zwane dalej Wnioskodawcami.

Do wniosków o przyznanie stypendium, należy załączyć następujące dokumenty:

 •  kserokopia ostatniego świadectwa potwierdzona przez szkołę za zgodność z oryginałem (podpisana niebieskim długopisem),
 • potwierdzenie osiągnięć – udział w konkursach, wystawach, koncertach, zawodach, dyplomy, wyróżnienia, nagrody – kserokopie, dokumentacja fotograficzna /forma „papierowa” lub elektroniczna (na płycie CD)/,
 • opinia specjalisty z dziedziny, w której utalentowany jest Kandydat (nauczyciela lub opiekuna artystycznego),dokumentacja działalności Kandydata (w przypadku uzdolnień plastycznych: min. 3 prace, w przypadku uzdolnień wokalnych i muzycznych – nagranie na taśmie, w przypadku talentu literackiego krótki tekst: max. 2 strony maszynopisu),
 • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o sytuacji socjalnej (do oświadczenia należy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, dokumenty poświadczające inne źródła dochodu np. kopie decyzji o przyznaniu zasiłku, renty lub emerytury itp.).

Dodatkowo, do wniosków o przyznanie stypendium składanych po raz pierwszy, należy załączyć:

 • rekomendacje ze szkoły wystawione przez Dyrekcję,
 •  charakterystyka kandydata sporządzona przez osobę dorosłą pozostającą w bliskim kontakcie z dzieckiem, np. rodzica, opiekuna prawnego, wychowawcy (wymagane informacje dotyczące kandydata – opis sytuacji rodzinnej i szkolnej, cechy osobowości, uzdolnienia, plany na przyszłość).

Informacje pochodzą ze strony: fik.com.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendialne dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
Przedborska 2
97-500 Radomsko
tel. 502 073 088
fundacja@fik.com.pl
www.fik.com.pl