Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”

organizator:

Fundacja Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.05.2023

Stypendia Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”

Ogłoszono drugą edycję Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Jego efektem będzie wyłonienie trzech laureatów i przyznanie każdemu z nich rocznego stypendium w wysokości:

 •  7.200 zł – za zajęcie I miejsca w Konkursie,
 • 4.200 zł – za zajęcie II miejsca w Konkursie,
 • 3.000 zł – za zajęcie III miejsca w Konkursie.

Etap I jest oparty na dwóch kryteriach: wynikach w nauce oraz aktywności społecznej i edukacji ponadobowiązkowej kandydata. Punkty za wyniki w nauce (max. 60) przyznawane są na podstawie uzyskanej przez kandydatów średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen (z wyjątkiem oceny z zachowania) na świadectwie szkolnym z ostatnich 3 lat nauki w I LO, przy czym w przypadku trzeciej klasy pod uwagę mogą być brane oceny za I półrocze. Punkty za aktywność społeczną i edukację ponadobowiązkową (max. 20) są przyznawane na podstawie deklaracji kandydata, który w formie pisemnej przedstawia swoje zaangażowanie w działalność społeczną, charytatywną, wolontariat, edukację nieobowiązkową i/lub pozaszkolną. Warunkiem przyznania punktów jest wykazanie się przez kandydata jakąkolwiek aktywnością społeczną wykraczającą poza obowiązki szkolne. W szczególności (choć nie wyłącznie) punkty mogą być przyznawane za następujące aktywności społeczne: aktywna działalność i/lub członkostwo w organizacjach społecznych (szkolnych lub poza szkołą), ponoszenie odpowiedzialności funkcyjnej w tych organizacjach, zwłaszcza funkcji sprawowanych z demokratycznego wyboru (np. gospodarz klasy, przewodniczący samorządu, koła, sekcji, itp. oraz zastępca tych funkcji lub inne funkcje wybieralne lub z powołania), dodatkowa aktywność naukowa poza obowiązkowymi przedmiotami szkolnymi (nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe szkolne czy pozaszkolne, nauka dodatkowych języków obcych czy innych przedmiotów specjalistycznych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, udział w konkursach i olimpiadach, a także uzyskiwane w nich sukcesy, nauka gry na instrumencie, śpiewu), aktywność sportowa (członkostwo w klubach sportowych, treningi, udział w zawodach, uzyskiwanie sukcesów sportowych w różnych formach rywalizacji), aktywność w ruchach religijnych (udział w młodzieżowych spotkaniach, oazach, grupach charytatywnych, grupach muzycznych, chórach itp.), aktywność w obszarze szeroko rozumianego wolontariatu (działalność charytatywna, wspieranie ważnych inicjatyw społecznych, wsparcie dla ludzi w potrzebie, działalność proekologiczna, opieka nad zwierzętami itp.), aktywność na rzecz kultury (np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw).

Deklaracje od kandydatów (obejmujące prezentację ich aktywności społecznej, edukacji ponadobowiązkowej i sukcesów w tych obszarach) należy złożyć do wicedyrektor do końca maja 2023 roku.

Pomysłodawcami i fundatorami nagród są Państwo Beata i Marek Górscy. Fundacja „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” została utworzona w 2021 roku jako wyraz wdzięczności jej założycieli za uzyskane w ich życiu dobro. Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Fundacji istotną rolę w kształtowaniu postaw Fundatorów, w ich wychowaniu i wykształceniu, miały różne jednostki edukacyjne, w tym szkoły w ich rodzinnym mieście – Elblągu.
Wśród nich istotną rolę odegrało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, którego oboje są absolwentami. Wspieranie konkretnych szkół stanowi jeden z elementów działalności charytatywnej realizowanej przez Fundację.

Wszyscy laureaci Konkursu Stypendialnego otrzymują status Stypendysty Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Wiąże się z tym intencja Fundacji i jej Fundatorów do towarzyszenia stypendystom w ich dalszych losach (również po zakończeniu wypłaty stypendium) oraz wspierania ich dalszej kariery edukacyjnej czy zawodowej, m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleniowych, wpieranie radą, a w uzasadnionych przypadkach również wspieranie materialne ich dalszego rozwoju. Nadzieją Fundatorów jest również przyszłe zaangażowanie stypendystów we wspieranie kolejnych (już młodszych) laureatów Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Państwo Górscy zakładają tu nie tyle wsparcie materialne, co przede wszystkim wsparcie o charakterze couchingowym.

Informacje pochodzą ze strony: 1lo.elblag.pl/niezwykle-stypendia

Inne stypendia adresowane do uczniów znajdziecie na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
ul. Pocztowa 2
82-300 Elbląg
tel. 55 625 89 10
1lo@elblag.eu
1lo.elblag.pl