Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • artystyczne33
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2018
wartość stypendium: maks. 6000 zł brutto

Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów

Rozpoczyna się pierwsza edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Wnioski o stypendium edukacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w sekretariacie Biura Strategii, pok. 411 B, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 10 października 2018 roku do godz. 15.00.

Organizator prosi o składanie wniosków w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studenta”.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/1245/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r.

Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. Program jest działaniem realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”.

Stypendium może zostać przyznane studentowi – absolwentowi liceum i technikum, posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

 1. posiada wysokie osiągnięcia w nauce,
 2. został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 3. zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.

Wytyczne dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium edukacyjnego:

 • należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników
 • należy wypełnić Wniosek o przyznanie stypendium. Jedynym dopuszczalnym formularzem jest formularz wniosku zamieszczony poniżej.
  Wszelkie modyfikacje Wniosku o przyznanie stypendium w zakresie treści bądź formy są niedozwolone. Nie dopuszcza się również ręcznych dopisków, skreśleń bądź jakiejkolwiek korekty wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.
 • pobrany ze strony BIP Urzędu Miasta Szczecin wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować. Należy wypełnić wszystkie rubryki do tego przeznaczone, w przypadku braku informacji w danym zakresie należy wprowadzić „—„ .
 • Wniosek należy składać w formie papierowej w terminie do dnia 10 października każdego roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków, do sekretariatu Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin (wejście od ul. Jacka Odrowąża, IV piętro, pokój 411 B). Informacje na temat naboru wniosków ogłaszane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej we wrześniu każdego roku, w którym prowadzony jest nabór.
 • Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego udzielane są pod numerem telefonu 91 424 50 76.

Informacje pochodzą ze strony bip.um.szczecin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
tel. 91 424 50 76

www.szczecin.pl

Dokumenty

do pobrania