Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dotyczące ochrony środowiska

organizator:

Fundacja DBU

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2016
wartość stypendium: 6360 euro

Stypendia dotyczące ochrony środowiska

Program stypendialny DBU ma na celu profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz umożliwienie im uzyskania doświadczenia zawodowego, które ułatwi rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium stypendysta realizuje przygotowany przez siebie projekt badawczy na ważny dla ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech temat.

Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – biznesowych itp.

Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu do kolejnych sześć miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi 1060, – euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Termin składania wniosków: 16.06.2016 – 16.09.2016

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line,  po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU. Po zarejestrowaniu się kandydat otrzyma z DBU e-mail z indywidualnym loginem do systemu aplikacji. Aplikację można wypełnić w wybranym przez siebie języku: niemieckim lub angielskim.

Stypendium Fundacji DBU może otrzymać osoba, która:

 • Jest absolwentem polskiej uczelni, posiadającym dyplom magistra albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2017 r. (w tym mile widziani doktoranci),
 • Jest absolwentem szeroko rozumianej ochrony środowiska – oznacza to wszystkie kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp. Dotychczas staże odbywali między innymi także absolwenci zarządzania, geografii, nauk politycznych, architektury i wielu innych,
 • Uzyskał dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat,
 • Nie ukończył 31 roku życia,
 • W czasie składania wniosku posiada stały pobyt w Polsce.

Jakie dokumenty należy przedstawić aplikując o stypendium?

 1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu. Przedstawienie projektu powinno być przygotowane w języku niemieckim lub angielskim według następującego schematu:
 • Temat projektu
 • Wprowadzenie
 • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
 • Cel projektu
 • Określenie metodyki pracy
 • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
 • Bibliografia

Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Opis powinien być zawarty na maksymalnie trzech stronach.

 1. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu wraz z własnym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub skan angielskiej wersji dyplomu. Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).
 2. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej – w wersji angielskiej lub niemieckiej. Jeśli opinia wystawiona jest w języku polskim – należy ją przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski. Tłumaczenie może być wykonane przez kandydata.
 3. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego – pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 19.10.2016r. w Poznaniu. Jednym z elementów rozmowy będzie prezentacja swojego projektu (należy przygotować prezentację w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Wyjazd do Niemiec: 9 lutego 2017 r.

Właściwą część stypendium poprzedza dwutygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalny, rozrywkowy i wycieczkowy.

Informacje pochodzą ze strony: www.sds.org.pl

LINKI:
Rejestracja

Kontakt

Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel.: +48 780 16 14 12
stypendia@sds.org.pl
www.sds.org.pl