Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia – Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie

organizator:

Fundacja Jana Pawła II

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2019

Stypendia – Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie

W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego i aktualnie tam mieszkające. Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.

Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.

Fundacja przyznaje stypendium na wszystkie kierunki, dostępne w ofercie KUL w danym roku akademickim, z wyłączeniem tych, podanych każdego roku na stronie Domu Fundacji.

Stypendium przyznawane jest na:
Studia I stopnia i jednolite magisterskie – okres 3 lat (studia I stopnia) z możliwością kontynuowania przez kolejne 2 lata (studia II stopnia) w celu uzyskania magisterium lub na 5 lat (w przypadku studiów jednolitych magisterskich).
Studia II stopnia – okres 2 lat w celu uzyskania magisterium.
Program badawczy – okres kilku miesięcy dla osób będących w trakcie przygotowywania lub finalizowania przez nie doktoratu, oraz młodych pracowników naukowych, których projekty wymagają korzystania z materiałów źródłowych, znajdujących się w Polsce.

Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

Stypendium obejmuje:

 • Opłatę za mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II lub w Domu Akademickim Żeńskim KUL.
 • Środki finansowe, których wysokość w zależności od rodzaju i typu studiów jest ustalana każdorazowo przez Komisję Stypendialną Fundacji Jana Pawła II.
 • Nieodpłatne studia na KUL-u dla osób posiadających Kartę Polaka. W przypadku studentów nie posiadających Karty Polaka, koszty studiów pokrywane są prze TP KUL.
 • Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium Fundacji Jana Pawła II powinny w dniach od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku dokonać rejestracji elektronicznej na stronie https://rekrutacja.dfjp2.pl, załączając następujące dokumenty:

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie:
– List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
– Kwestionariusz wypełniony przez osobę duchowną (wzór dostępny na stronie internetowej);
– List polecający od biskupa diecezji;
– Kopia świadectwa maturalnego lub ostatniego wykazu ocen;
– Kopie świadectw ukończenia kursu języka polskiego lub innych języków obcych;
– Kopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach przedmiotowych;
– Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeżeli jest).

Kandydaci na program badawczy:
– List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w Polsce);
– Pismo polecające od profesora w kraju zamieszkania;
– Zgoda profesora w Polsce na opiekę naukową;
– Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 5 lat (jeśli takie są);
– Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeśli jest).
– Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Brak kompletu dokumentów uniemożliwia rozpatrzenie prośby kandydata.

Uwaga! Na rok akademicki 2019/2020 BRAK naboru na stypendium dla STUDIÓW DOKTORANCKICH oraz dla osób duchownych na żaden z rodzajów studiów

Rekrutacja KROK po KROKU:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem programu Stypendialnego Fundacji Jana Pawła II.
 2. Pobierz odpowiednie wzory dokumentów.
 3. Przygotuj wymagane dokumenty.

a) powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i zeskanowane w formacie PDF ,
b) zeskanuj dokumenty w formacie PDF. Każdy plik powinien posiadać nazwę zawierającą nazwisko i dokument, np. Nowak_oceny.
Uwaga! Jeśli poszczególny dokument ma kilka stron (np. opinia od ks. Proboszcza) muszą być one scalone w jeden plik PDF i wysłane w całości jako jeden załącznik (a nie oddzielne strony).

Wejdź na stronę elektronicznej rekrutacji i zarejestruj swoje konto (link tu).

5. Zapoznaj się z Regulaminem rejestracji elektronicznej do Programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II.

6. Wypełnij formularz i dołącz do niego wymagane pliki. Oryginały dokumentów będą wymagane tylko od osób, które zostaną przyjęte na kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny i po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: dfjp2.pl/program-stypendialny/

Kontakt

Dom Fundacji Jana Pawła II
ul. Boczna Lubomelskiej 2
20-070 Lublin