Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia – Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie 2022

organizator:

Fundacja Jana Pawła II

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2022

Stypendia – Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie 2022

W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pochodzące z krajów byłego Bloku Wschodniego i aktualnie tam mieszkające. Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.

Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.

Fundacja przyznaje stypendium na wszystkie kierunki, dostępne w ofercie KUL w danym roku akademickim, z wyłączeniem tych, podanych każdego roku na stronie Domu Fundacji.

Stypendium przyznawane jest na:

 • Studia I stopnia i jednolite magisterskie – okres 3 lat (studia I stopnia) z możliwością kontynuowania przez kolejne 2 lata (studia II stopnia) w celu uzyskania magisterium lub na 5 lat (w przypadku studiów jednolitych magisterskich).
 • Studia II stopnia – okres 2 lat w celu uzyskania magisterium.
 • Studia doktoranckie – okres 4 lat.
 • Program badawczy – okres kilku miesięcy dla osób będących w trakcie przygotowywania lub finalizowania przez nie doktoratu, oraz młodych pracowników naukowych, których projekty wymagają korzystania z materiałów źródłowych, znajdujących się w Polsce.

Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

Stypendium obejmuje:

 • Opłatę za mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II.
 • Środki finansowe, których wysokość w zależności od rodzaju i typu studiów jest ustalana każdorazowo przez Komisję Stypendialną Fundacji Jana Pawła II.
 • Nieodpłatne studia na KUL-u dla osób posiadających Kartę Polaka. W przypadku studentów nie posiadających Karty Polaka, koszty studiów pokrywane są prze TP KUL

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium Fundacji Jana Pawła II powinny w dniach od 16 lutego do 30 kwietnia dokonać rejestracji elektronicznej na stronie dfjp2.pl/program-stypendialny/rekrutacja/, załączając następujące dokumenty:

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie:

 • Kwestionariusz kandydata;
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
 • Kwestionariusz wypełniony przez osobę duchowną (wzór dostępny na stronie internetowej);
 • List polecający od biskupa diecezji;
 • Kopia świadectwa maturalnego lub ostatniego wykazu ocen;
 • Kopie świadectw ukończenia kursu języka polskiego lub innych języków obcych;
 • Kopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach przedmiotowych;
 • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
 • Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeżeli jest);
 • Zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich).

Kandydaci na szkołę doktorską:

 • Kwestionariusz kandydata;
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
 • List polecający od biskupa diecezji;
 • Kopia dyplomu magisterskiego;
 • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
 • Kopia zaświadczenia o uznawalności dyplomu magisterskiego w Polsce (jeżeli jest taka konieczność);
 • Opinia profesora z kraju pochodzenia;
 • Zgoda promotora na przyjęcie na seminarium doktoranckie (jeżeli jest);
 • Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 3 lat (jeśli takie są);
 • Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeśli jest).

Kandydaci na program badawczy:

 • Kwestionariusz kandydata;
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w Polsce);
 • Pismo polecające od profesora w kraju zamieszkania;
 • Zgoda profesora w Polsce na opiekę naukową;
 • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
 • Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 5 lat (jeśli takie są);
 • Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeśli jest).

Spośród kandydatów na studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie Komisja wyłania grupę osób, które zaprasza na 4-tygodniowy kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny, mający miejsce w Domu Fundacji w okresie wakacji. Kurs obejmuje naukę języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym i przedmiotu kierunkowego. Na zakończenie kursu kandydaci zdają egzamin z każdego przedmiotu i odbywają rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie wyników egzaminu oraz całościowej postawy w trakcie trwania kursu Komisja Stypendialna podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: dfjp2.pl/program-stypendialny/

Inne podobne oferty stypendiów można znaleźć na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Dom Fundacji Jana Pawła II
ul. Boczna Lubomelskiej 2
20-070 Lublin
tel. 81 532 20 59, 81 532 15 10
dom.fundacji.jp2@gmail.com
dfjp2.pl