Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Podlasia

organizator:

Departament Edukacji Sportu i Turystyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 26.07.2013

Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Podlasia

Stypendia unijne przyznawane są uczniom zameldowanym na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa podlaskiego, odbywającym naukę w systemie dziennym, we wszystkich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/351/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2013 r. (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013. 2433).

Wsparciem stypendialnym może zostać objęty uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz jedno spośród kryteriów szczególnego uzdolnienia:

Uczeń spełnia kryterium dochodowe jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (1078 zł netto lub 1246 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wsparciem stypendialnym zostaną objęci uczniowie spełniający również jedno z poniższych kryteriów szczególnego uzdolnienia:

 • uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2012/13;
 • ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego kończącego:

szkołę podstawową uzyskali co najmniej 38 pkt (dotyczy ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w sprawdzian pisał w roku szkolnym 2011/12);

szkołę gimnazjalną uzyskali z części matematycznej lub przyrodniczej co najmniej 90% (dotyczy ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2012/13);

 • w roku szkolnym 2012/13 byli:

laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Urząd Marszałkowski ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają charakter promujący tzn. umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny kandydata podczas drugiego etapu.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

 • mieszka na obszarze wiejskim oraz na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (miejsce stałego/tymczasowego zameldowania);
 • osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczno – przyrodniczych albo zawodowych technicznych;
 • dochód na osobę w rodzinie (w ramach dopuszczalnej kwoty), znajduje się w ustalonym przedziale;
 • uzyskał średnią ocen, co najmniej 5,0, z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów);
 • średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2012/13 mieści się w ustalonym przedziale.

Wnioski o stypendia składają uczniowie, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzice/opiekunowie prawni.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2012/2013 należy składać osobiście (lub listownie) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) do dnia 26 lipca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo za rok szkolny 2012/2013 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowi podstawę przyjęcia do  gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w  § 1 ust. 5 Regulaminu (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • orzeczenie o niepełnosprawności stypendysty bądź dziecka będącego członkiem rodziny wnioskodawcy (zgodnie z §1 pkt. 8 Regulaminu);

Szczegółowych informacji udziela Anna Januszkiewicz oraz Agata Helena Tyszka (Departament Edukacji Sportu i Turystyki) tel. (085) 66 54 641, III piętro, pokój 321.

Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
ul. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok

Sekretariat, w którym należy składać wnioski,
znajduje się pod wskazanym wyżej adresem
na III piętrze, w pokoju 314A

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2013 r. w wysokości 400 zł (brutto) miesięcznie, zostaną one wypłacone jednorazowo w kwocie 4000 zł do końca 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy Stypendia 2013 r.

Instrukcja wyliczania dochodu 2013 r.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, np.:

 • zakup literatury fachowej podręczników szkolnych, w tym prenumeratę i subskrypcję czasopism oraz e-subskrypcję czasopism;
 • opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących;
 • opłacenie uczestnictwa w kursach językowych;
 • opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia;
 • zakup pomocy dydaktycznej i oprzyrządowania, w tym zakup laptopa, komputera, monitora, tableta, oprogramowania komputerowego, drukarki, skanera, tonerów do drukarki, płyt CD, DVD, podzespołów komputerowych, aparatu fotograficznego itd.
 • opłacenie instalacji i korzystania z Internetu;
 • artykuły sportowe z przeznaczeniem szkolnym;
 • wposażenie pokoju naukowego ucznia, które wpłynie na poprawę warunków jego nauki (biurko, krzesło obrotowe, regał na książki, lampka biurowa itd.);
 • koszty transportu publicznego ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły (bilet, itp.)

Warunkiem wypłaty stypendium osobie kończącej szkołę jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w dniu podpisywania umowy. 

Uczniów ostatniej klasy gimnazjum obowiązuje egzamin gimnazjalny 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Departament Edukacji Sportu i Turystyki
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 66 54 641

www.wrotapodlasia.pl