Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów z woj. podlaskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.07.2014

Stypendia dla uczniów z woj. podlaskiego

Stypendia unijne przyznawane są uczniom zameldowanym na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa podlaskiego, odbywającym naukę w systemie dziennym, we wszystkich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/467/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014. 1487).

Wsparciem stypendialnym może zostać objęty uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe, tj.:

a. jest zameldowany na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa podlaskiego,
b. uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podlaskiego,
c. spełnia kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 5  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm), tj. 1078 zł netto lub 1246 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód należy wyliczyć zgodnie z Instrukcją)
instrukcja wylicznia dochodu do pobrania

oraz przynajmniej jedno spośród kryteriów szczególnego uzdolnienia:

a. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2013/14;
b. ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego kończącego:

 • szkołę podstawową uzyskał co najmniej 38 pkt (dotyczy ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w sprawdzian pisał w roku szkolnym 2012/13);
 • szkołę gimnazjalną uzyskał z części matematycznej lub przyrodniczej co najmniej 90% (dotyczy ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2013/14);

c. w roku szkolnym 2013/14 był laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu.
Karta oceny do pobrania

Urząd Marszałkowski ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają charakter promujący tzn. umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:
a. mieszka na obszarze wiejskim lub na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (decyduje miejsce stałego zameldowania);
b. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej;
c. wychowuje się w rodzinie niepełnej;
d. posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
e. osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczno – przyrodniczych albo zawodowych – technicznych;
f. dochód na osobę w rodzinie znajduje się w ustalonym przedziale;
g. uzyskał średnią, co najmniej 5,00, z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów),
h. średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2013/2014 mieści się w ustalonym przedziale.

Wnioski o stypendia składają uczniowie, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzice/opiekunowie prawni.

wniosek do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo za rok szkolny 2013/2014 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowi podstawę przyjęcia do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • orzeczenie o niepełnosprawności stypendysty bądź dziecka będącego członkiem rodziny wnioskodawcy (zgodnie z §1 pkt 8 Regulaminu);
 • kserokopię dowodu osobistego ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego;
 • kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba ubiegająca się o stypendium wychowuje się w rodzinie niepełnej,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2013 r. tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (ewentualnie PIT) osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie umowy i/lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ha przeliczeniowych w przypadku gdy rodzina czerpie dochód z gospodarstwa rolnego.

Istnieją dwie możliwości złożenia kompletów dokumentów:

 • Osobiście do dnia 15 lipca 2014 r., w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki, III piętro, pok. 321, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub
 • Listownie do dnia 15 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) dokumenty należy przesłać pocztą na adres Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektowy
Paulina Makarska tel. 85 66 54 513
Agata Helena Tyszka tel. 85 66 54 641
Łukasz Studniarek tel. 85 66 54 641

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,

III piętro, pokój 321.
ul. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok

Informacje pochodzą ze strony www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


www.wrotapodlasia.pl