Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów z woj. łódzkiego

organizator:

Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.09.2012

Stypendia dla uczniów z woj. łódzkiego

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1). rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych;
2). posiadają miejsce zameldowania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
3). pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

Wniosek powinien zawierać:
1). zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
2). deklarację uczestnictwa w projekcie;
3). oświadczenie – zgodę nauczyciela na pełnienie obowiązków nauczyciela-opiekuna dydaktycznego;
4). dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium oraz dane kontaktowe nauczyciela -opiekuna dydaktycznego;
5). dokumenty poświadczające wysokość dochodu, uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium, przypadającego na członka rodziny, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
6). poświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy urząd gminy/miasta;
7). poświadczone przez dyrektora/z-cę dyrektora szkoły orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, w przypadku uczniów niepełnosprawnych.

Od dnia 17 września 2012 r. rozpoczyna się nowy nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. Wnioski aplikacyjne można składać w Biurze Projektu do dnia 28 września 2012 r. do godziny 18.00.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendium.info.pl

Kontakt

Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ul. Traugutta 25, pok. 907-908
90-113 Łódź
tel. 42 291 97 19, 42 291 97 20
dkie.stypendia@gmail.com