Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów z Gminy Mierzęcice

organizator:

Urząd Gminy w Mierzęcicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia dla uczniów z Gminy Mierzęcice

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów (z zakładu pracy, urzędu skarbowego), zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu bądź niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy Mierzęcice w pok. nr 6.
Stypendia szkolne rozliczane są na podstawie imiennych faktur wystawionych na rodzica bądź pełnoletniego ucznia składającego wniosek.
Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
Podręczniki szkolne
Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
Obuwie sportowe
Odzież sportowa
Tusze do drukarek
Tornister, Plecak szkolny
Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, itp.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na członka rodziny art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.
informacje pochodzą zze strony http://www.mierzecice.pl/

Kontakt

Urząd Gminy w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
(+48 32) 288 79 00, (+48 32) 381 15 00
gmina@mierzecice.pl