Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • socjalne5
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaksiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.07.2011

Stypendia dla uczniów w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011

Stypendia unijne przyznawane są uczniom zameldowanym na pobyt stały na terenie województwa podlaskiego, odbywającym naukę w systemie dziennym, wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w województwie podlaskim, którzy spełniają kryteria obowiązkowe. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/53/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 121, poz. 1376).

Wsparciem stypendialnym może zostać objęta osoba, która spełnia kryterium obowiązkowe, czyli:

 • spełnia kryterium dochodowe,
 • spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia.

Uczeń spełnia kryterium dochodowe jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (1008 zł netto lub 1166 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Uczeń gimnazjum spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia, jeśli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 w roku szkolnym 2010/2011 oraz spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • jest laureatem lub finalistą konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub laureatem, finalistą konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu wojewódzkim,
 • otrzymał przynajmniej 36 punktów na sprawdzianie.

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia, jeżeli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 w roku szkolnym 2010/2011 oraz spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • jest  laureatem, finalistą lub uczestnikiem konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub laureatem, finalistą konkursu, olimpiady na szczeblu wojewódzkim,

lub

 • otrzymał przynajmniej 46 punktów z części matematyczno – przyrodniczej z egzaminu na zakończenie gimnazjum.

Urząd Marszałkowski ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają charakter promujący tzn. umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny kandydata.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

 • osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczno – przyrodniczych albo zawodowych technicznych,
 • mieszka na obszarze wiejskim oraz na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (miejsce stałego zameldowania),
 • uzyskał ocenę, co najmniej bardzo dobrą z przedmiotu albo z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów),
 • premiowani będą również laureaci lub finaliści konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • premiowane będą także wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (sprawdzian kończący szkołę podstawową, egzamin gimnazjalny),
 • dodatkowe punkty otrzymuje uczeń/uczennica, którego dochód na osobę w rodzinie (w ramach dopuszczalnej kwoty), znajduje się w ustalonym przedziale.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom szkół.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2010/2011 składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) w  terminie do dnia 15 lipca 2011 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo za rok szkolny 2010/2011 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowi podstawę przyjęcia do  gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w  § 1 ust. 5 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w rodzinie kandydata ubiegającego się o stypendium:

1. zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach netto za rok podatkowy 2010;
2. zaświadczenia z Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego/hektary przeliczeniowe;
3. inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny ucznia (np. orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy, o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku rodzinnego itp.).

 • ankietę, będącą oceną początkowej sytuacji ucznia (jej wypełnienie jest obowiązkowe).

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji – tel. (085) 74 97 536.

Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaksiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
ul. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok

Sekretariat, gdzie należy składać wnioski, znajduje się pod wskazanym wyżej adresem na III piętrze, w pokoju 314A.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r. w wysokości 400 zł brutto miesięcznie wypłaconych w jednej kwocie 4000 zł do końca 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaksiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


www.wrotapodlasia.pl