Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

organizator:

Fundacja im Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2016

Stypendia Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 20 czerwca 2016 rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2016/2017.

Stypendia są przeznaczone dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Skierowane są do młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć, a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej.

Dokumenty można składać do 15 września 2016 roku.

Wnioski należy wysłyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Ks. Tomasz Lelito

Legionów 30

33-100 Tarnów

Stypendyści od chwili otrzymania stypendium będą je mogli otrzymywać do końca nauki w szkole ponadgimnazjalnej za wyjątkiem letnich wakacji, pod warunkiem spełnienia kryteriów, które określa regulamin

Stypendium z Fundacji Imienia Jerzego Ablewicza mogą uzyskać uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy spełnią następujące warunki:

a) średnia ocen 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej w każdym semestrze nauki przy założeniu, że żadna z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów nie jest oceną dopuszczającą lub niedostateczną;

b) śródroczna i końcoworoczna ocena z zachowania nie może być poprawna, nieodpowiednia lub naganna;

c) udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);

d) dochód na osobę w rodzinie niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;

e) szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo);

f) uzyskanie pozytywnych opinii jednostek i osób wyszczególnionych we wniosku stypendialnym.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi odpowiednio: dla uczniów szkół gimnazjalnych – 250 PLN; dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 PLN.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

LINKI:
Regulamin

Kontakt

Fundacja im Arcybiskupa Jerzego Ablewiczs
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel.: 14 631 73 50
fundacja.ablewicza@gmail.com
www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek