Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów i studentów z okolic Olsztyna

organizator:

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 29.08.2014

Stypendia dla uczniów i studentów z okolic Olsztyna

Od 1 do 29 sierpnia br. można będzie składać wnioski o przyznanie środków pomocowych w ramach programu stypendialnego Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, działającej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Beneficjentami stypendiów mogą zostać absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać określone warunki.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami należy kierować bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.

Wzory wniosków do druku, dostępne są na stronie intemetowej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ( www.fundacjafzo.pl ) w zakładce – „Ważne dokumenty”.

Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane beda tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:

– osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na
świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,

– są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane irme szczególne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne
– spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kiyterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 542 zł, a dla osoby w rodzinie – 456 zł).

KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY – AKADEMICKI 2014/2015 – 200%
– na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 912 zł netto
– osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1084 zł netto

Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości
ha w gospodarstwie rolnym i irme – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczeiua o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2014 roku.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 3 ). Wypełnione i podpisane oświadczenie ( cz. 4 wniosku). Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 895210569)

Informacje dotyczące diu i godzin przyjmowarua interesantów poza okresem składania winosków
stypendialnych zamieszczone na stronie intemetowej Fundacji i facebooku – https://www.facebook.com/fundacjafzo?ref=ts&fref=ts

Informacje pochodzą ze strony www.powiat-olsztynski.pl

Kontakt

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn


www.fundaciafzo.pl