Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z woj. lubelskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z woj. lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza kolejny nabór wniosków na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, piętro I, pok. 128, 20-072 Lublin, osobiście, kurierem lub przez pocztę w terminie od dnia 29 czerwca 2012  do dnia 17 sierpnia 2012.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole gimnazjalnej z terenu województwa lubelskiego,
2) osiągnęli wysokie wyniki w nauce tj. średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie za rok szkolny 2008 – 2009  była nie  niższa niż 4,75,
3) których miesięczny dochód rodziny za ostatni rok w przeliczeniu na osobę lub których miesięczny dochód jako osoby uczącej się nie przekroczył dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Stypendium otrzymają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów rankingowych, ustalonych w oparciu o następujące kryteria:

1) średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych na świadectwie z poprzedniego zakończonego roku nauki,
2) średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno – przyrodniczym i technicznym, ujętych na świadectwie z poprzedniego zakończonego roku nauki i wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium.
3) wynik egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego,
4) udokumentowane osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/turniejach organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) za ostatnie dwa lata szkolne poprzedzające rok składania wniosku oraz w roku, w którym wniosek został złożony,
5) inne osiągnięcia, przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne lub społeczne za ostatnie dwa lata szkolne poprzedzające rok składania wniosku oraz w roku, w którym wniosek został złożony,
6) miejsce zameldowania jako miernik określający utrudniony dostęp do wiedzy.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013″  wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.lubelskie.pl, www.um.bip.lublin.pl, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu (pok. nr 312, 311C)

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Lubomelska 1-3, piętro III, pok. 312, 311C tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.

Informacje pochodzą ze strony www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
tel. 81 44 16 716

www.lubelskie.pl