Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów z gminy Gostyń

organizator:

Urząd Miejski w Gostyniu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendia dla studentów z gminy Gostyń

Od 1 sierpnia do 30 września studenci zamieszkali na terenie gminy Gostyń będą mogli ubiegać się o otrzymanie stypendiów. Pomoc finansowa przysługuje studentom odbywającym studia I lub II stopnia, albo studia jednolite magisterskie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, nie mającym więcej niż 25 lat. Tryb studiów jest nieistotny.

Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o stypendium socjalne, jak i stypendium za wyniki w nauce.

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 526,50 zł netto (wyliczonej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej) i spełnia następujące warunki:
– zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;
– nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów.
Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez wszystkie osoby w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się student, który spełnia następujące warunki:
– zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia;
– nie powtarzał roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne;
– uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni.

Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Studentowi pierwszego roku studiów II stopnia średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim studiów I stopnia.

Podstawą do udzielenia pomocy materialnej jest wniosek studenta. Można go złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 11). Formularz wniosku można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej lub odebrać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Bliższych informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 655752170.

Informacje pochodzą ze strony www.gostyn.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń


www.gostyn.pl