Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego

organizator:

Związek Romów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2014

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego

Konkurs stypendialny, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego szansą na lepszą przyszłość”
Konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2013/2014 uzyskując promocję na kolejny rok studiów lub absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, uzyskując wyróżnienia lub legitymują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, które są w stanie udokumentować.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia romskie.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.
Fundatorem stypendiów jest Minister Administracji i Cyfryzacji
O stypendia mogą ubiegać się obywatele polscy pochodzenia romskiego spełniający następujące warunki:
 • są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2013/2014 uzyskując promocję na kolejny rok studiów,
 • są absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, uzyskując wyróżnienia lub legitymując się szczególnymi osiągnieciami naukowymi, którą są w stanie udokumentować.
Korzystanie ze stypendium socjalnego bądź naukowego nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyznanie stypendium na podstawie Regulaminu.
Kandydat ubiega się o stypendium poprzez złożenie lub przesłanie do siedziby Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2014 r., następujących dokumentów:
 • wypełnionej karty zgłoszeniowej do programu stypendialnego studenta, słuchacza kolegium lub absolwenta, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • kopii dowodu osobistego,
 • zaświadczenia z uczelni lub kolegium o zaliczeniu semestru letniego w roku akademickim 2013/2014, z wyliczoną średnią ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2013/2014,
 • od absolwentów uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 zaświadczenia o ukończeniu studiów w semestrze letnim 2013/2014, z uzyskanymi wyróżnieniami i udokumentowanymi szczególnymi osiągnieciami naukowymi,
 • oświadczenia o pochodzeniu romskim, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • dokumentów potwierdzających zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności romskiej w Polsce (artykuły prasowe, zdjęcia, publikacje, rekomendacje etc.) oraz deklaracji potwierdzającej prowadzenie obecnie takiej działalności, wzór deklaracji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
O stypendium nie może się ubiegać osoba, która powtarza rok studiów.
Wnioski należy przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres :
Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek
tel./fax.: (094) 37 250 98
e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.romowie.com

Kontakt

Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek

zrp.sekretarz@wp.pl
www.romowie.com