Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów medycyny

organizator:

Zarząd Powiatu Gorlickiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 12.09.2016
liczba stypendiów: 5

Stypendia dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,

4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

Wniosek  należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 20 sierpnia 2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,

3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:

1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,

2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,

3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 12 września 2016 roku. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w terminie 2 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu oraz przekazana kandydatom w formie pisemnej.

Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanieumowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiatgorlicki.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
tel.: (018) 353 53 80
starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiatgorlicki.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek