Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla osób pochodzenia romskiego

organizator:

Związek Romów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2016

Stypendia dla osób pochodzenia romskiego

Konkurs stypendialny przeznaczony jest dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2015/2016.

Fundatorem stypendiów jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za obsługę programu stypendialnego odpowiada Związek Romów Polskich.

O stypendia mogą ubiegać się obywatele polscy pochodzenia romskiego spełniający następujące warunki:

 • są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce, bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2015/2016 uzyskując promocję na kolejny rok studiów,
 • są absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Korzystanie ze stypendium socjalnego bądź naukowego nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyznanie stypendium.

Kandydat ubiega się o stypendium poprzez osobiste złożenie lub przesłanie do siedziby Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2016 r., następujących dokumentów:

 • wypełnionej karty zgłoszeniowej do programu stypendialnego studenta, słuchacza kolegium lub absolwenta,
 • kopii dowodu osobistego,
 • zaświadczenia z uczelni lub kolegium o zaliczeniu semestru letniego w roku akademickim 2015/2016, z wyliczoną średnią ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2015/2016,
 • od absolwentów uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub podyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 zaświadczenia  ukończeniu studiów w semestrze letnim 2015/2016,
 • oświadczenia o pochodzeniu romskim,
 • dokumentów potwierdzających zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności romskiej w Polsce (artykuły prasowe, zdjęcia, publikacje, rekomendacje etc.) oraz deklaracji potwierdzającej prowadzenie obecnie takiej działalności,
 •  absolwenci, którzy ukończyli w semestrze letnim w roku 2015/2016 studia I, II, III stopnia lub podyplomowe są zobowiązani do wypełnienia ankiety dotyczącej dalszych planów naukowych/zawodowych.

W przypadku wniosku przesłanego pocztą, o terminowym dostarczeniu dokumentów decyduje data stempla pocztowego. Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Znajomość i posługiwanie się językiem romskim będzie weryfikowana przez ZRP.

O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Komisja Stypendialna, powołana przez Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Przewodniczącym  Komisji jest przedstawiciel MSWiA.

Stypendia będą przekazywane na konta wskazane przez stypendystów w karcie zgłoszeniowej do programu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego stanowiącej załącznik do Regulaminu do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wnioski należy przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

Związek Romów Polskich

K.S Wyszyńskiego 32

78-400 Szczecinek

Informacje pochodzą ze strony: www.romowie.com

Kontakt

Związek Romów Polskich
ul. K.S Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 250 98
zrp.sekretarz@wp.pl

Dokumenty

do pobrania