Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla młodych twórców – Białystok

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2019

Stypendia dla młodych twórców – Białystok

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 30 kwietnia 2019 r. młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku, możliwych do zrealizowania w drugim półroczu 2019 r. (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.).

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Projekt stypendialny, będący przedmiotem wniosku, musi być przyporządkowany przez wnioskodawcę do jednej z powyższych dziedzin.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 1. dane osobowe wnioskodawcy;
 2. program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;
 3. uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstokiem;
 4. informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i najważniejszych osiągnięciach (zrealizowane projekty, wystawy, prezentacje, publikacje, nagrody, wyróżnienia, itp.), przedstawioną chronologicznie;
 5. wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;
 6. informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Uwaga! Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i jego zakres powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany, a jego efekt – publicznie zaprezentowany, najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Przy rozpatrywaniu wniosków szczególny nacisk będzie położony na projekty, w których wybrana przez wnioskodawcę metoda i sposób realizacji projektu potwierdzają jego rozwój twórczy. Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dyplomu ukończenia szkoły, potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, lub zaświadczenie (oryginał) z uczelni o roku nauki;
 2. dokumentację dotychczasowej działalności (synteza 20 stron formatu A4), potwierdzoną najważniejszymi w ocenie Wnioskodawcy zrealizowanymi przedsięwzięciami artystycznymi/naukowymi, np. katalogami wystaw, płytami, publikacjami, filmami, recenzjami tych przedsięwzięć, kopiami dyplomów otrzymanych nagród;
 3. zdjęcie Wnioskodawcy na papierze lub na nośniku elektronicznym;
 4. rekomendację (oryginał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego, wystawioną najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (rekomendacja powinna dotyczyć programu zawartego w składanym wniosku);
 5. wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.doc.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów dla młodych twórców znajdują się na stronie: stypendia-bialystok.pl.

Wnioski (z dopiskiem „stypendia artystyczne”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Departamentu (ul. Słonimska 8, pok. 205), w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Informacje pochodzą ze strony:www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 8
15-950 Białystok
tel. 85 879 73 56

www.stypendia-bialystok.pl