Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci29
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • inne2
 • socjalne10
 • muzyczne5
 • naukowe54
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie7
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd33
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla młodych twórców – Białystok

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2019

Stypendia dla młodych twórców – Białystok

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 30 kwietnia 2019 r. młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku, możliwych do zrealizowania w drugim półroczu 2019 r. (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.).

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Projekt stypendialny, będący przedmiotem wniosku, musi być przyporządkowany przez wnioskodawcę do jednej z powyższych dziedzin.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 1. dane osobowe wnioskodawcy;
 2. program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;
 3. uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstokiem;
 4. informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i najważniejszych osiągnięciach (zrealizowane projekty, wystawy, prezentacje, publikacje, nagrody, wyróżnienia, itp.), przedstawioną chronologicznie;
 5. wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;
 6. informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Uwaga! Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i jego zakres powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany, a jego efekt – publicznie zaprezentowany, najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Przy rozpatrywaniu wniosków szczególny nacisk będzie położony na projekty, w których wybrana przez wnioskodawcę metoda i sposób realizacji projektu potwierdzają jego rozwój twórczy. Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dyplomu ukończenia szkoły, potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, lub zaświadczenie (oryginał) z uczelni o roku nauki;
 2. dokumentację dotychczasowej działalności (synteza 20 stron formatu A4), potwierdzoną najważniejszymi w ocenie Wnioskodawcy zrealizowanymi przedsięwzięciami artystycznymi/naukowymi, np. katalogami wystaw, płytami, publikacjami, filmami, recenzjami tych przedsięwzięć, kopiami dyplomów otrzymanych nagród;
 3. zdjęcie Wnioskodawcy na papierze lub na nośniku elektronicznym;
 4. rekomendację (oryginał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego, wystawioną najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (rekomendacja powinna dotyczyć programu zawartego w składanym wniosku);
 5. wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.doc.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów dla młodych twórców znajdują się na stronie: stypendia-bialystok.pl.

Wnioski (z dopiskiem „stypendia artystyczne”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Departamentu (ul. Słonimska 8, pok. 205), w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Informacje pochodzą ze strony:www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 8
15-950 Białystok
tel. 85 879 73 56

www.stypendia-bialystok.pl