Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe72
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny dla Młodych Naukowców z zagranicy

organizator:

Rząd RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2019

Program Stypendialny dla Młodych Naukowców z zagranicy

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór do Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców w okresie od 1 X 2019 r.do 30 VI 2020 r. dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 marca 2019 r.

KANDYDACI
1. Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2019/20 zostanie zrealizowana XVII edycja Programu.
2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.
3. Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.
4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.
5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2020 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Zasady zostały opisane w Umowie i Regulaminie Programu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2020 r.
6. Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2019 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.
7. W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2019 r. dodatkowym, intensywnym kursem językowym.W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.
8. Realizacja stażu (studiów) już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2019 r. i zakończy się 30 czerwca 2020 r.
9. Wysokość stypendium wynosi 1500,- złotych netto. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Po przyjeździe Stypendyści podpisują umowę, która określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.
10. Stypendium wypłacane jest wyłącznie osobom przebywającym w Polsce i niepobierającym innych stypendiów.
11. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP oraz przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2019 r.
12. Właściwe konsulaty RP osobom, które otrzymały stypendium, będą przyznawać wizy do 31 lipca 2020 r.

WYMAGANIA OGÓLNE
1. Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.
2. Wiek kandydatów- do 35 lat.
3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu XIX-XXI w.
4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).
5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nie znających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2019 r. (zob. I-7).
6. Aplikacje osób studiujących lub odbywających wszelkiego rodzaju staże, stypendia w Polsce, nie będą rozpatrywane

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami licencjackimi (minimum), magisterskimi lub poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich.
2. Kwestionariusz kandydata (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl).
3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim lub angielskim).
4. Projekt pracy badawczej (w języku polskim lub angielskim).
5. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią.
6. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
7. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego.
8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury

TRYB KWALIFIKACJI
1. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2019 r.
2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
a) I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby wybrane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 20 kwietnia 2019 r.
b) II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne w okresie 1 maja-15 czerwca 2019 r. (szczegółowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu I etapu).
3. Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne odbywają się:
a) dla obywateli Federacji Rosyjskiej -w Ambasadzie RP w Moskwie,
b) dla obywateli Ukrainy i Mołdawii -w Ambasadzie RP w Kijowie i Konsulacie Generalnym we Lwowie,
c) dla obywateli Białorusi -w Ambasadzie RP w Mińsku,
d) dla obywateli krajów Zakaukazia -w Ambasadach w Tbilisi, Erewaniu i Baku,
e) dla obywateli krajów Azji Środkowej -w 1-2 placówkach regionu.
4. O szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez placówki dyplomatyczne RP.
5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP w terminie ok. 10 lipca 2019 r.
6. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW– koordynatora Programu, najpóźniej do 15 września 2019 r.

OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM
1. Studium Europy Wschodniej UW zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.
2. Uczelnie, na które skierowano stypendystów wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej UW powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.

3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w swoim kraju, bądź w Polsce.
4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
5. Do obowiązków stypendysty należy:
a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu pobytu.
b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej.
c) ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy dyplomowej), wygłaszanych w styczniu i maju 2020 r.
d) odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty.
e) udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 1 semestr i zaliczenie tych zajęć.
f) stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji.
g) przygotowanie pracy dyplomowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim.
h) obrona (prezentacja w ramach seminarium) pracy dyplomowej najpóźniej do 20 czerwca 2020 r.
6. W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane. Szczegóły opisane zostały w Regulaminie oraz Umowie.
7. Wręczenie dyplomów ukończenia „Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców” odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r

Informacje pochodzą ze strony studium.uw.edu.pl

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

stypendia.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl