Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla laureatów konkursów

organizator:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2016

Stypendia dla laureatów konkursów

Stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami Programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki

I. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

II. w roku szkolnym2016/2017 będzie kontynuował naukę;

III. w roku szkolnym 2015/2016:

a)w konkursach, turniejach lub olimpiadachna szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

b)w konkursach, turniejach lubolimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

c)w konkursach, turniejach lub olimpiadachna szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej:

 • 5,7 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej,
 • 5,4 – w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum,
 • 5,2 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium w elektronicznym formularzu wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu)i wydrukować co najmniej w jednym egzemplarzu;
 3. wydrukowany wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części –”Potwierdzenie danych zawartych we wniosku”;
 4. podpisać „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Akceptację Regulaminu” – w Części „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Akceptacja regulaminu” – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia
 5. złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 lipca 2016 (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:

„Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Na potwierdzenie spełniania właściwych kryteriów oceny do wniosku należy dołączyć:

 1.  oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (stanowi część drukowanego formularza);
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
 4. zaświadczenia potwierdzające współpracę  ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkoły zawierającego wpis o realizowanym indywidualnym programie lub toku nauki w roku szkolnym 2015/2016.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

LINKI:
Generator wniosków

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu UM Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58) 32 68 424
l.krajnik@pomorskie.eu
www.des.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin