Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – SPES

organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Rodzaj:
inne, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.03.2020

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków potrwa do 5 marca 2020 r.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę  www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, opiekujących się dziećmi do 25 roku życia, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane stypendium zwykle nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Stypendium ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w pierwszych miesiącach udziału w Programie. Pełni rolę „pierwszej pomocy”, stabilizuje sytuację finansową rodziny i umożliwia zaplanowanie dalszych działań, mających trwale poprawić sytuację życiową.

Pomoc może być udzielona w następujących formach: jednorazowego świadczenia pieniężnego, dofinansowania zakupu środków pomocniczych i leków, dofinansowania do czynszu, dofinansowania do  zakupu sprzętu specjalistycznego dla dziecka, dofinansowania do zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, dofinansowania zakupu niezbędnych i ważnych życiowo sprzętów domowych, dofinansowania tzw. wkładu własnego do likwidacji barier architektonicznych lub poniesienia innych wydatków poprawiających warunki mieszkaniowe, dofinansowania kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe Świadczeniobiorcy, wypożyczenia sprzętu specjalistycznego będącego własnością Stowarzyszenia, w przypadku konieczności poprawy warunków mieszkaniowych – dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego, w tym dofinansowania wkładu własnego przy zaciąganiu przez Świadczeniobiorcę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego; dofinansowania wkładu własnego (partycypacji) w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa mieszkaniowego, którego Świadczeniobiorca będzie najemcą, dofinansowania kaucji w związku z zawarciem przez Świadczeniobiorcę umowy najmu lokalu mieszkalnego, czasowego udostępnienia na cele mieszkalne Mieszkania Wsparcia, pracy socjalnej, pracy środowiskowej, poradnictwa rodzinnego i socjalnego.
Przyznawane w ramach Programu jednorazowe świadczenie pieniężne (stypendium) jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu. Wypłacane są w formie comiesięcznego bądź kwartalnego zasiłku.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego), które nie ukończyło 25 roku życia. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które znajdują się w odniesieniu do tych kryteriów w najtrudniejszej sytuacji.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do bazy rekrutacyjnej, dostępnej całą dobę przez Internet. Dostęp do bazy rekrutacyjnej uzyskujecie Państwo po rejestracji danych osobowych, adresu e-mail i ustaleniu hasła (link do bazy podajemy na zakończenie niniejszej informacji). Baza danych (zbiór danych osobowych) jest chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku wykonywane są wyłącznie w bazie rekrutacyjnej. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach – w każdej chwili jest możliwe zapisanie wniosku wypełnionego np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania wniosku np. po kilku dniach.

Złożenie wniosku polega na wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w bazie rekrutacyjnej. Są to szczegółowe pytania dotyczące dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, sytuacji mieszkaniowej, majątkowej oraz problemów zdrowotnych dziecka.

Podczas składania wniosku nie załączacie Państwo żadnych dokumentów jedynie zdjęcie dziecka w ciężkim stanie klinicznym. Złożenie wniosku polega wyłącznie na udzieleniu odpowiedzi na zadanie w bazie rekrutacyjnej pytania.

Po analizie przekazanych do bazy rekrutacyjnej wniosków podejmowany jest kontakt telefoniczny z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu. Wszyscy składający wnioski będą poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji.

Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu zostaną poproszone o przygotowanie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane przez nas dokumenty).

Przed przyznaniem pomocy, do rodzin po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowanych do Programu zgłosi się przedstawiciel Stowarzyszenia SPES, celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podejmuje koordynator programu po zapoznaniu się z wnioskiem rodziny.

Rodzina pragnąca wziąć udział Programie wyraża zgodę na przekazanie opinii publicznej informacji opisujących sytuację życiową i materialną członków rodziny oraz informacji opisujących stan zdrowia dziecka, wraz ze zgodą na publikację wizerunku.

Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów oraz pozyskanych informacji, rodzina zakwalifikowana do Programu otrzyma pisemną umowę.

Przyznana pomoc w postaci  świadczenia  pieniężnego nie wymaga rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych środków decyduje rodzina.

Przyznana dodatkowa pomoc w formie, np. likwidacji barier architektonicznych, remontów mieszkań wymaga od rodziny dokumentowania i rozliczania wydatków.

W okresie korzystania z pomocy Stowarzyszenie może w każdym czasie zażądać dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku, poza informacjami i dokumentami przedłożonymi przed wydaniem decyzji o jej przyznaniu.

Ewentualne problemy techniczne z działaniem bazy należy zgłaszać na adres: baza@spes.org.pl

Wnioski na okres 2020/2021 są przyjmowane do dnia 05.03.2020 r. 

Informacja pochodzi ze strony: www.spes.org.pl

 

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
ul. Kościuszki 46
40-048 Katowice
tel. 32 205 38 80
spes@spes.org.pl
www.spes.org.pl