Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla doktorantów zajmujących się filmem

organizator:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendia dla doktorantów zajmujących się filmem

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na początku roku akademickiego dla doktoranta przygotowującego dysertację na temat polskiego kina. Stypendystą można zostać tylko raz. Nie można startować w konkursie o przyznanie stypendium doktoranckiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej więcej niż trzy razy.

Wysokość stypendium: 30.000 zł.

Stypendium jest wypłacane w jednej racie.

Warunki uczestnictwa:

1. Do konkursu na stypendium mogą przystąpić doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
a. list motywacyjny wnioskodawcy zawierający
* harmonogram prac związanych z dokończeniem rozprawy doktorskiej
* sposoby wykorzystania środków uzyskanych w ramach stypendium
b. CV wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem jego dorobku naukowego (publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, udział w realizacji projektów badawczych, staże i stypendia naukowe) oraz dydaktycznego
c. kserokopię dyplomu magisterskiego
d. opinię promotora pracy doktorskiej na temat wnioskodawcy i jego pracy naukowej
e. zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
f. konspekt pracy doktorskiej, zatwierdzony przez Radę Wydziału (lub Radę Instytutu) uczelni
g. kserokopię jednego artykułu naukowego stypendysty wraz z kserokopią strony tytułowej książki lub pierwszej strony czasopisma naukowego oraz spisu treści książki lub czasopisma, w którym artykuł się ukazał
3. Wszystkie dokumenty dołączone do karty zgłoszeniowej muszą być podpisane przez wnioskodawcę i jego promotora.

Wnioski należy składać w pięciu egzemplarzach (oryginał i 4 kopie).

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ w wersji elektronicznej należy wypełnić w Internetowym Systemie Składania Wniosków pod adresem https://wnioski.pisf.pl. Przed złożeniem pierwszego wniosku, należy utworzyć konto użytkownika w ISSW PISF. W tym celu, na stronie https://wnioski.pisf.pl należy w lewej kolumnie kliknąć przycisk „Załóż konto”. Po podaniu swoich danych i zarejestrowaniu się w systemie (na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywujący konto), można zalogować się do ISSW PISF i przystąpić do składania wniosku. Wnioskodawcy, którzy już składali wnioski poprzez ISSW PISF korzystają z posiadanego loginu i hasła. Karta zgłoszeniowa zostanie udostępniona w ISSW PISF 1 czerwca 2012 roku.

Wydrukowane z ISSW PISF i podpisane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami w wersji papierowej, należy składać w komplecie, w wymaganej liczbie egzemplarzy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w pokoju nr 38 (sekretariat Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji) w terminie od 1 czerwca do 30 września 2012 roku lub przesłać w tym terminie listem poleconym na adres Instytutu, z dopiskiem „stypendium doktoranckie PISF” (liczy się data stempla pocztowego).

Nie będą rozpatrywane wnioski niezawierające kompletu wymaganych załączników i/ lub niepodpisane i/ lub wypełnione pismem odręcznym. PISF oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

Organizatorzy proszą o nieskładanie do PISF wniosków opatrzonych znakiem wodnym o treści „Wersja robocza”, wydrukowanych przed wysłaniem ich w ISSW PISF! Po wysłaniu wniosku przez Internet należy skorzystać z opcji „Pobierz PDF” w zakładce „Dokumenty”, „Moje złożone pisma – Elektroniczne” (link „Szczegóły” przy złożonym wniosku), a następnie wydrukować.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z funkcjonowaniem formularzy elektronicznych organizatorzy proszą o kontakt pod adresem webmaster@pisf.pl.

Ewaluacji wniosków pod względem naukowym dokona komisja ekspertów naukowych, powołana do tego celu na mocy decyzji Dyrektora PISF. Komisja składać się będzie z czterech osób ze środowiska naukowego. Żaden z członków komisji nie może pełnić funkcji promotora naukowego któregokolwiek z rozpatrywanych wniosków o stypendium doktoranckie.

W oparciu o opinię ekspertów, Dyrektor PISF przyzna na rok akademicki 2012/2013 jedno stypendium doktoranckie.

Wnioski należy składać do dnia
30 września 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.pisf.pl

Kontakt

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Krakowskie Przedmieście 21/ 23
00- 071 Warszawa