Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

organizator:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych, a także zapoznania się z osiągnięciami polskiej transformacji i zasadami funkcjonowania życia gospodarczego członka UE, a w uzasadnionych wypadkach – również ze sposobem działania wybranych polskich przedsiębiorstw, istotnych dla polskiego życia gospodarczego.

Stypendia zostają przyznawane na okres stypendialny obejmujący jeden lub dwa miesiące oraz jeden lub dwa semestry w roku akademickim.

Kto może zgłosić się do programu?

a) pracownik naukowy będący obywatelem Federacji Rosyjskiej lub pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
b) osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich.

Stypendia są przyznawane raz w roku. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 31 stycznia 2017 r. O zachowaniu terminu składania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku należy równolegle przekazać w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: stypendia@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2017/2018”.

Decyzję o przyznaniu stypendium na realizację badań naukowych podejmuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zapoznaniu się z opinią komisji ekspertów

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium zostanie powiadomiona o przyznaniu stypendium w formie pisemnej. Kopia tego powiadomienia zostanie równolegle przekazana w formie elektronicznej w formacie pdf na zawarty adres poczty elektronicznej tej osoby podany we wniosku o przyznanie stypendium.

Komisja ekspertów, oceniająca wnioski, składa się z co najmniej trzech członków, posiadających znaczącą wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków polsko-rosyjskich. W skład komisji ekspertów wchodzi nieparzysta liczba członków, z zastrzeżeniem że większość członków komisji ekspertów stanowią osoby niebędące pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Komisja ekspertów, proponując wysokość stypendium, kieruje się:
a) proponowanym programem stypendium;
b) planem wydatków pokrywanych ze stypendium;
c) oceną zasadności kosztów wykazanych w planie wydatków, ich rynkową ceną i efektywnością gospodarowania środkami finansowymi w ramach stypendium.
Jaka może być wysokość stypendium?

Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może przekroczyć kwoty:
a) 6500 zł, a w uzasadnionych przypadkach 8000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden lub dwa miesiące;
b) 5000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr
c) 3880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.

Osoba, której przyznano stypendium, jest obowiązana do:
a) wykonania programu stypendium;
b) przedstawiania bieżących wyników realizacji programu stypendium, w każdym czasie, na żądanie Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
c) przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium w terminach określonych w umowie o przyznanie stypendium.

W okresie stypendialnym stypendysta jest obowiązany do aktywnego udziału w życiu naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego:

 • pobyt w mieście stołecznym Warszawie przez okres co najmniej dwóch tygodni;
 • udział w co najmniej dwóch konferencjach, sympozjach, wykładach, seminariach lub dyskusjach organizowanych przez ośrodki naukowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których zakres działalności pozostaje w związku z programem stypendium.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub rosyjskim. Pełna dokumentacja jest dostępna w załącznikach poniżej oraz na stronie cprdip.pl.

Informacje pochodzą ze strony: cprdip.pl

Kontakt

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa T: + 48 22 295 00 30 F: + 48 22 295 00 31 E: cprdip@cprdip.pl
00-041 Warszawa
tel. + 48 22 295 00 30
cprdip@cprdip.pl
cprdip.pl

Dokumenty

do pobrania