Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Władysławowa

organizator:

Urząd Miasta Władysławowo

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.08.2019

Stypendia Burmistrza Władysławowa

Okres składania wniosków o przyznanie stypendium trwa od 15 lipca do 15 sierpnia 2019 r. Wnioski należy składać w pok. 207 (II piętro Urzędu Miejskiego we Władysławowie). Do wniosku załącza się kopie dokumentów (oryginały dokumentów należy mieć do wglądu, podczas składania wniosku w celu potwierdzenia przedłożonych kopii za zgodność z oryginałem).

Stypendium dla ucznia klasy drugiej i trzeciej gimnazjum oraz siódmej i ósmej szkoły podstawowej może otrzymać uczeń, jeżeli osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce i uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,6

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto:

 • uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą,
 • jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym,
 • brał aktywny udział w życiu szkolnym lub lokalnej społeczności.

Absolwent gimnazjum / szkoły podstawowej może się ubiegać o stypendium Burmistrza Władysławowa. Warunkiem otrzymania stypendium jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej.

Stypendium dla ucznia szkoły ponadpodstawowej może otrzymać uczeń, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,3

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto:

 • uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą,
 • jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym,
 • brał aktywny udział w życiu szkolnym albo lokalnej społeczności.

Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej jest dostarczenie przez ucznia dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole wyższej o uprawnieniach szkół publicznych na studiach stacjonarnych.

Stypendium przysługuje uczniom tylko w czasie trwania nauki.

W przypadku skreślenia z listy ucznia, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku nauki.

Uczeń otrzymujący stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Władysławowa o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium np. skreślenie z listy uczniów.

Stypendium dla studenta studiów stacjonarnych wyższych zawodowych i magisterskich może otrzymać student, jeżeli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,4 ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze, które zaliczył w pierwszym terminie oraz informacją o ilości zdanych egzaminów.

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest student który ponadto:

 • jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu międzynarodowym, krajowym, uczelnianym,
 • posiada publikacje,
 • studiuje równolegle na kilku kierunkach lub dodatkowo realizuje indywidualny program studiów,
 • prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • uczestniczy w pracach naukowo badawczych – (przynależność do koła naukowego).

Stypendium przysługuje studentom tylko w czasie trwania studiów.

W przypadku skreślenia z listy studentów, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów.

Student otrzymujący stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Władysławowa o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium tj. skreślenie z listy studentów / urlop dziekański

Podstawa przyznania stypendiów: Uchwała Nr LIII/708/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Władysławowa za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.

Dokumenty konkursowe można znaleźć TU

Informacje pochodzą ze strony: wladyslawowo.pl

Kontakt

Urząd Miasta Władysławowo
ul. gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo

um@wladyslawowo.pl