Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Pisza dla uczniów 2022

organizator:

Urząd Miejski w Piszu

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 14.09.2022

Stypendia Burmistrza Pisza dla uczniów 2022

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów klasy IV-VIII, pobierających naukę na terenie gminy Pisz.

Stypendium jest formą realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Pisz. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów gminy Pisz. przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia poniższe kryteria:

 1. osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce, których średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny jest nie mniejsza niż 5.0;
 2.  uzyskał tytuł laureata konkursów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.);Wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie punktowej w następujący sposób:
 • Wyniki w nauce średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny – do 35 punktów
 • Konkursy i olimpiady przedmiotowe – do 15 punktów
  W przypadku uzyskania oceny niższej niż 40 punktów wniosek zostanie odrzucony.Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy od października do czerwca, a ich wypłaty dokonuje się przelewem na konto wskazane we wniosku.
  Burmistrz Pisza, uwzględniając wysokość środków, w drodze zarządzenia określi ilość przyznawanych stypendiów.
  Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium przekazuje się wnioskodawcy oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pisz.
  Wnioski można pobrać ze strony www.pisz.pl lub odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Piszu – pokój numer 55.
  Wypełnioną dokumentację wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Informacje pochodzą ze strony: www.pisz.pl

Inne ogłoszenia stypendiów dla uczniów znajdują się tu

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Piszu
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz
tel. 87 423 52 10
pisz@home.pl
www.pisz.pl