Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Województwa Lubelskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Stypendia artystyczne Województwa Lubelskiego

Województwo Lubelskie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne,
 • szkoły i uczelnie wyższe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki,
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki,
 • osoby fizyczne, z zastrzeżeniem, że wniosek zawiera co najmniej jedną rekomendację twórcy kultury lub podmiotu o którym mowa w § 2 pkt 1-4 i 6 Uchwały Nr XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012r.,
 • inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

Ocena wniosków ma charakter konkursowy, opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie wsparcia finansowego osobom wybitnie uzdolnionym.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:

 • promowanie młodych talentów,
 • przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionu,
 • opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych twórcy,
 • cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie,
 • obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku,
 • ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza granicami, z ostatniego roku,
 • potencjalne możliwości wykorzystania stypendium, w tym zakres i liczbę odbiorców dzieła.

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który zatwierdza wyniki jej prac. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie.

Stypendium przyznawane jest na okres od 3 do maksymalnie 10-ciu miesięcy. Miesięczna wysokość przyznawanego stypendium wynosi w zależności od indywidualnych osiągnięć kandydata od 200 do 1000 złotych.

Wnioski stypendialne mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Na kopercie wnioskodawcy wpisują dziedzinę w jakiej odbywa się aplikacja o stypendium. Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, tel. 81/44 16 717, pok. 541

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 44 16 717, p. 541
deks@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl