Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Piasecznie

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2016
wartość stypendium: 700 zł

Stypendia artystyczne w Piasecznie

Do 31 lipca 2016 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można składać wnioski o przyznanie stypendium twórczego.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, fotografia i film, teatr, architektura, muzealnictwo i regionalistyka.
O stypendium ubiegać się mogą mieszkańcy gminy Piaseczno – osoby, stowarzyszenia, fundacje zrzeszające artystów i twórców oraz instytucje artystyczne i instytucje kultury, które wykazują się osiągnięciami twórczymi i osiągają sukcesy na terenie gminy, kraju, a także poza jego granicami.
Wnioski o przyznawanie stypendiów mogą składać: Komisja Promocji, zainteresowani artyści i twórcy, stowarzyszenia zrzeszające artystów i twórców, instytucje artystyczne i instytucje kultury

Warunki, które musi spełniać kandydat ubiegający się o stypendium twórcze:

1) jest mieszkańcem gminy Piaseczno lub w przypadku stowarzyszeń, fundacji
zrzeszających artystów i twórców oraz instytucji artystycznych i instytucji kultury
członkowie zarządu są mieszkańcami Piaseczna od co najmniej 5 lat,

2) wykazuje ponadprzeciętne zdolności w wybranej dziedzinie kultury i osiąga
sukcesy na terenie gminy i kraju,

3) wykona w ustalonym terminie określone przedsięwzięcie,

4) przez swoją działalność twórczą będzie promował miasto i gminę Piaseczno.

Stypendium wynosi do 700 zł miesięcznie brutto i jest wypłacane w równych miesięcznych ratach w okresie ustalonym w umowie.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydatów (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, miejsce pracy lub nauki) a w przypadku grup osób dokumenty
rejestracyjne np. w przypadku stowarzyszenia dokumenty wynikające z ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) dane o dorobku twórczym lub artystycznym kandydata na stypendystę (życiorys
artystyczny),

3) plan działalności twórczej lub artystycznej stypendysty w okresie pobierania
stypendium,

4) dokumentację dodatkową z ostatnich 3 lat (fotokopie udokumentowanych osiągnięć
twórczych, popularyzatorskich, naukowych),

5) kandydaci mogą przedstawić opinię branżowej instytucji lub związku twórczego na
temat twórczości kandydata.

Informacje pochodzą ze strony: www.piaseczno.eu

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
tel.: 22 70 17 500
urzad@piaseczno.eu
www.piaseczno.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin