Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne w Chojnicach

organizator:

Burmistrz Miasta Chojnice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2017

Stypendia artystyczne w Chojnicach

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II edycja

Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:

 • film,
 • teatr,
 • muzyka,
 • taniec,
 • literatura.
 • plastyka
 • fotografia
 • regionalistyka
 • opieka nad zabytkami

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.

Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic.

Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań.

Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.

Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2017 r.

Projekt stypendialny powinien być realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wnioski należy składać w BIURZE PODAWCZYM Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wniosek winien być złożony w kopercie, opisanej w następujący sposób:

 • „Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami”
 • Nazwę dziedziny w której dotyczy stypendium
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy i kandydata do stypendium.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do BIURA PODAWCZEGO Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie lub po telefonie wzywającym do ich uzupełnienia.

Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza
Miasta Chojnice w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl ), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (www.miastochojnice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Informacje pochodzą ze strony www.miastochojnice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
Chojnice


www.miastochojnice.pl

Dokumenty

do pobrania