Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne – Olsztyn

organizator:

Urząd Miasta Olsztyna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, inni
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.11.2016

Stypendia artystyczne – Olsztyn

O stypendia ubiegać się mogą osoby realizujące przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, działające na terenie Olsztyna, których wiek w chwili złożenia wniosku nie przekroczył 35 roku życia.

Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane tylko osobom fizycznym. Wniosek o przyznanie stypendium składa się na specjalnym formularzu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania stypendium bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna lub korespondencyjnie – decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek można otrzymać w Biurze Kultury, na stronie Urzędu Miasta Olsztyna www.olsztyn.eu w zakładce kultura oraz w załączniku poniżej.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Kultury, Promocji i Turystyki Rady Miasta Olsztyna, biorąc pod uwagę osiągnięcia wnioskodawcy oraz cel, którego realizacji miałoby służyć stypendium.

Stypendium ma charakter okresowy i jest wypłacane w okresach miesięcznych – maksymalny
okres wynosi 12 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów i nie podlega waloryzacji podczas trwania okresu
stypendialnego.

Podstawą wypłacenia stypendium jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy stypendystą
a Prezydentem Olsztyna, zawierająca charakterystykę i plan zadania, na które zostało przyznane
stypendium, termin realizacji zadania i przewidywany koszt jego wykonania.

Informacja o przyznanych stypendiach podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie jej na tablicy.

Informacje pochodzą ze strony: www.olsztyn.eu

Kontakt

Urząd Miasta Olsztyna
ul. Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11
admin@olsztyn.eu
www.olsztyn.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek
ogłoszenie