Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne – Olsztyn

organizator:

Urząd Miasta Olsztyna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, inni
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.11.2016

Stypendia artystyczne – Olsztyn

O stypendia ubiegać się mogą osoby realizujące przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, działające na terenie Olsztyna, których wiek w chwili złożenia wniosku nie przekroczył 35 roku życia.

Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane tylko osobom fizycznym. Wniosek o przyznanie stypendium składa się na specjalnym formularzu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania stypendium bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna lub korespondencyjnie – decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek można otrzymać w Biurze Kultury, na stronie Urzędu Miasta Olsztyna www.olsztyn.eu w zakładce kultura oraz w załączniku poniżej.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Kultury, Promocji i Turystyki Rady Miasta Olsztyna, biorąc pod uwagę osiągnięcia wnioskodawcy oraz cel, którego realizacji miałoby służyć stypendium.

Stypendium ma charakter okresowy i jest wypłacane w okresach miesięcznych – maksymalny
okres wynosi 12 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów i nie podlega waloryzacji podczas trwania okresu
stypendialnego.

Podstawą wypłacenia stypendium jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy stypendystą
a Prezydentem Olsztyna, zawierająca charakterystykę i plan zadania, na które zostało przyznane
stypendium, termin realizacji zadania i przewidywany koszt jego wykonania.

Informacja o przyznanych stypendiach podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie jej na tablicy.

Informacje pochodzą ze strony: www.olsztyn.eu

Kontakt

Urząd Miasta Olsztyna
ul. Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11
admin@olsztyn.eu
www.olsztyn.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek
ogłoszenie