Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne7
 • naukowe52
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd26
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy w Wawrze

organizator:

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.01.2022

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy w Wawrze

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

Zasady ubiegania się o stypendia artystyczne określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy.

Wnioski o przyznanie dzielnicowych stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, przyznawanych przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawą, bądź takich, których odbiorcami będą mieszkańcy Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną na adres: Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.Wnioski należy składać od 23 grudnia 2021 r. do 17 stycznia 2022 r. do godz. 12:00. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Stypendia półroczne mogą być przyznane na pierwsze lub drugie półrocze. Okres ten określa osoba wnioskująca o stypendium.
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć jeden wniosek stypendialny.
Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy.

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „Debiut” i „Twórczość z dorobkiem”,
następującym osobom:

 • debiutującym, przy czym za debiutanta/debiutantkę uznaje się osobę, która w zakresie uprawianej przez siebie dziedziny nie prezentowała publicznie, do chwili składania wniosku o przyznanie stypendium, swojego dorobku w sposób właściwy dla danej dziedziny, a zatem odpowiednio:

a) w dziedzinie literatury nie ukazała się żadna jej publikacja książkowa;
b) w dziedzinie sztuk wizualnych prace jej nie były prezentowane na żadnej wystawie;
c) w dziedzinie sztuk performatywnych (teatr, film lub taniec) nie przygotowała lub nie była obsadzona w żadnej roli w profesjonalnym przedstawieniu prezentowanym publicznie (w sieci kin, teatrów, w ramach pokazów festiwalowych, TV, w wydaniach na DVD i innych nośnikach, w tym na płatnych platformach filmowych lub w kanałach internetowych oferujących usługi typu VOD, streaming itp.); analogicznie rozumie się debiut w zakresie choreografii, scenariusza oraz wizji reżyserskiej;
d) w dziedzinie muzyki (kompozycji muzycznej) żaden utwór jej autorstwa nie był dotychczas wykonywany publicznie (w tym jako ścieżka dźwiękowa do przedstawień teatralnych ani produkcji filmowych i/lub TV) ani wydany drukiem.

Debiutantami/debiutantkami natomiast pozostają osoby, które swój dorobek udostępniały w ramach procesu edukacji własnej (nie czerpiąc korzyści finansowych od odbiorców, reklamodawców itp.) oraz indywidualnie i nieodpłatnie w sieci interesowej (blog, kanały społecznościowe itp.);

 • twórcom/twórczyniom z dorobkiem, na podstawie portfolio lub innej formy dokumentacji twórczości.Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
 • film;
 • literatura;
 • muzyka;
 • opieka nad zabytkami;
 • taniec;
 • teatr;
 • sztuki wizualne;
 • upowszechnianie kultury.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o przyznanie stypendium musi być przyporządkowane do jednej z powyższych dziedzin.

W przypadku przedsięwzięć, które dotyczą kilku dziedzin, osoba wnioskująca decydując, w której dziedzinie chce złożyć wniosek, rozstrzyga, który z elementów składanej propozycji ma charakter wiodący.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia stanowi klauzula informacyjną o sposobach przetwarzania danych osobowych, z którą zapoznanie się należy potwierdzić we wniosku.
Do wniosków należy dołączyć następujące załączniki:

a) Co najmniej dwie rekomendacje przedsięwzięcia stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy przedsięwzięcie, przedstawicieli związku twórczego, instytucji kultury, organizacji mogącej ocenić przedsięwzięcie stypendialne pod względem merytorycznym lub opiekuna artystycznego.

Rekomendacje należy:

 •  przygotować na wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 • własnoręcznie podpisać przez osoby wystawiające dokument (obligatoryjne),

1) W przypadku twórców z dorobkiem – portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące dorobek wnioskodawcy – np. wydruki lub kserokopie: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4, możliwa także w wersji elektronicznej), płyty CD, DVD lub pendrive z nagranymi koncertami, występami, slajdami.

2) W przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie, do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.

Komplet dokumentów (podpisany wniosek stypendialny, rekomendacje oraz stosowne oświadczenia określone Regulaminem) należy dołączyć na jednym nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub pendrive), przy czym warunkiem uznania wniosku za skutecznie przesłany jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich zapisanych na ww. nośnikach plików za pomocą pakietów biurowych: MS Office i Adobe Reader (w przypadku plików tekstowych); załączane pliki audio powinny mieć format: mp3, wav; pliki wideo: mpg, mpeg, avi, mp4;zdjęcia: pdf, jpg, png, tiff.
Wnioski niepodpisane, bez podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, wnioski niezawierające załączników i oświadczeń, o których mowa w punkcie IV. 3 lub w przypadku złożenia po terminie – nie spełniają wymogów formalnych. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Od rozstrzygnięcia Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie

Wnioski o przyznanie stypendium oceniane będą według następujących kryteriów:

 • wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna przedsięwzięcia, z uwzględnieniem życia kulturalnego i dziedzictwa Warszawy;
 • unikatowa tematyka przedsięwzięcia wyróżniająca je spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie, w tym indywidualny sposób ujęcia tematu;
 • realne określenie celu i rezultatu przedsięwzięcia oraz właściwy dobór środków i metod jego realizacji;
 • potencjał przedsięwzięcia w kontekście przedstawionych rekomendacji, dotychczasowej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego zaprezentowanego w portfolio.

Miesięczną wysokość stypendium Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy określa Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Informacja o wysokości stypendium podawana jest na stronie internetowej m.st. Warszawy wraz z ogłoszeniem listy osób, które otrzymały stypendium. Przewidywana kwota 1 000,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: +48 22 443 68 97 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dmlot@um.warszawa.pl

Informacje pochodzą ze strony: wawer.warszawa.pl

Na naszej stronie znajdziecie też inne stypendia artystyczne.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 97
dmlot@um.warszawa.pl
wawer.warszawa.pl