Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe21
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne i kulturalne Burmistrza Trzemeszna

organizator:

Urząd Miejski Trzemeszna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2023

Stypendia artystyczne i kulturalne Burmistrza Trzemeszna

Burmistrz Trzemeszna ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2024 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:

 • sztuki plastyczne,
 •  film,
 • literatura,
 • muzyka,
 •  śpiew,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 •  taniec,
 • teatr,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,
 •  dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,
 • tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,
 •  podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • promuje Gminę Trzemeszno,
 •  brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
 • przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

Stypendia są przyznawane raz w roku.

Okres stypendialny w 2024 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia).

Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą formularza wniosku. We wniosku należy zawrzeć:

 •  informację o dotychczasowym dorobku,
 • dziedzinę aktywności twórczości artystycznej,
 • cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego (m.in. opis planowanych działań, harmonogram, koszty, opis działań informacyjno-promocyjnych, wpływ na aktywizację kulturalna mieszkańców, udział w projekcie ekspertów itp.),
 •  uzasadnienie,
 •  inne ważne informacje.

Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 30 listopada 2023 r.

W przypadku wniosków zawierających braki formalne, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich usunięcia.

Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł

Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał.

Stypendysta jest zobowiązany do:

 • wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej;
 • przedstawienia na żądanie bieżącej informacji o przebiegu przedsięwzięcia stypendialnego;
 • przedstawienia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie stypendialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 667 080 826.

Informacje pochodzą ze strony: trzemeszno.pl

Inne stypendia kulturalne znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miejski Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 667 080 826
sekretariat@trzemeszno.pl
trzemeszno.pl